Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Ekonomika

O predmete

Ekonomika sa vyučuje od 2. ročníka v zameraní podnikanie.Úlohou predmetu ekonomika je osvojenie si všeobecných ekonomických poznatkov a získanie zručností pri hodnotení hospodárskych procesov, naučiť sa aplikovať teoretické poznatky pri riešení ekonomických problémov podniku.
V 2. ročníku sa žiaci učia pochopiť základné ekonomické pojmy, podstatu fungovania trhového mechanizmu.  Žiaci 3. ročníka sa oboznamujú s právnymi formami podnikania, dôraz sa kladie na ekonomickú činnosť podniku.
V 4. ročníku sa pozornosť upriamuje na bankový systém platný v SR, oblasť poisťovníctva, na platnú daňovú sústavu.
Všetky teoretické vedomosti sa premietajú do praktickej roviny na hodinách ekonomických cvičení a ekonomickej praxe.