Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Vzdelávací plán

Vinohradníctvo a ovocinárstvo zameranie 03 agroturistika

Školský vzdelávací program pre študijný odbor 4227600 (od 1.9.2012 4227 M) vinohradníctvo a ovocinárstvo je k nahliadnutiu na sekretariáte školy.

vinohradnictvo_agroturistika_03.docx

Vinohradníctvo - ovocinárstvo zameranie 03 agroturistika

Predmet

Ročník

Spolu

1.

2.

3.

4.

Jazyk a komunikácia

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

                                               

cudzí jazyk

3

3

3

3

12

                                               

Človek a príroda

chémia

4

3

   

7

                                               

Človek a spoločnosť

dejepis

1

1

   

2

                                               

náuka o spoločnosti

1

1

1

 

3

                                               

spoločenská komunikácia

     

2

2

                                               

Človek a hodnoty

etická výchova

1

1

   

2

                                               

Matematika a práca s informáciami

matematika

3

3

2

1

9

                                               

informatika

2

2

   

4

                                               

Zdravie a pohyb

telesná výchova

2

2

2

2

8

                                               

Odborné vzdelávanie

aplikovaná biológia

4

3

   

7

                                               

náuka o prostredí rastlín

2

2

   

4

                                               

stroje a zariadenia

2

2

   

4

                                               

vinohradníctvo

 

2

3

3

8

                                               

ovocinárstvo

 

2

3

3

8

                                               

technológia vína a nápojov

   

3

3

6

                                               

ekonomika

   

3

2

5

                                               

marketing

   

2

 

2

                                               

manažment

     

2

2

                                               

právna náuka

   

1

 

1

                                               

motorové vozidlá

   

2

 

2

                                               

turistika na vidieku

 

2

   

2

                                               

regionálny národopis a ľudová kultúra

2

     

2

                                               

hospodársky zemepis

1

     

1

                                               

príprava jedál a stolovanie

     

3

3

                                               

víno v gastronómii

     

2

2

                                               

služby v agroturistike

     

2

2

                                               

ochrana rastlín

     

2

2

                                               

sprievodcovská činnosť

   

2

 

2

                                               

Odborné vzdelávanie

       

0

                                               

Praktická príprava

praktická príprava

3

4

5

4

16