Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Prijímacie skúšky - kritériá pre školský rok 2018/2019

 

 

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska

Kostolná 3, 900 01  Modra

 

telefón:  033/6472579

e-mail: info@svosmo.sk

web: www.svosmo.sk                                                                                Kód školy: 615501

 

Kritériá

pre prijatie uchádzačov o štúdium do 1. ročníka

v školskom roku  2018/2019 na SOŠVO v Modre

 

 

     Prijímacie konanie do 1. ročníka pre školský rok 2018/2019 na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej  v Modre sa bude konať v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z. z. z 22. mája 2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon).

     Úrad BSK listom č. j.  04068/2018/SKO-25 zo dňa 29. 1. 2018 určil pre školský rok 2018/2019 otvoriť na tunajšej škole 2 triedy prvého ročníka, do ktorých je možné prijať spolu 50 žiakov v jednotlivých študijných odboroch nasledovne

4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie  13 žiakov

4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika 12 žiakov

4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo – 25 žiakov

     Riaditeľka školy dňa 28. februára 2018 stanovila svoj poradný orgán – prijímaciu komisiu, ktorá spolu s pedagogickou radou vypracovala a schválila kritériá pre prijatie uchádzačov. Zákon č. 245/2008 Z. z. umožňuje podľa § 63 ods. 1. uchádzačovi, alebo jeho zákonnému zástupcovi podať dve prihlášky na vzdelávanie na tlačive schválenom MŠ SR na dve stredné školy.  Z toho dôvodu v prvom kole prijímacích  skúšok   sú dva  termíny,  ktoré sú stanovené  nasledovne: 14. máj 2018 (pondelok) a 17. máj 2018 (štvrtok) vždy o 8.00 h.  Uchádzač na prihláške vyznačí školu, odbor na ktorý sa hlási a termín, v ktorom sa na prijímacej skúške zúčastní. Tí uchádzači, ktorí neboli prijatí v prvom kole majú možnosť   zopakovať prijímacie skúšky v druhom kole 19. júna 2018 (utorok). Riaditeľka školy pozve uchádzača na prijímacie skúšky najneskôr 5 dní pred termínom ich konania.

     Riaditeľka školy v zmysle § 65 ods. 4 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní príjme bez prijímacích skúšok žiaka, ktorý v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka dosiahol v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90%.

     Do prvého ročníka vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelávania môže byť prijatý uchádzač, ktorý spĺňa podmienky dané zákonom 245/2008 Z. z.

Riaditeľka  školy príjme v prijímacom konaní žiakov na základe poradia vo výsledkovej listine prijímacieho konania. Poradie vo výsledkovej listine sa určí na základe súčtu bodov získaných

1. za Testovanie T9-2018 zo slovenského jazyka – maximálne 30 bodov

2. za prospech na ZŠ, kde sa počíta priemer z predmetov na konci 6.,7.,8. ročníka a v prvom     polroku 9. ročníka (SJL, cudzí jazyk, DEJ, ZEM,MAT,PRIR, FYZ,CHE), pričom do priemeru sa    nepočítajú známky s výchovným zameraním.

Za študijné výsledky môže uchádzač získať maximálne 30 bodov

viď:         1,00  -  1,70     30 bodov

                1,71  -  2,00     25 bodov

                2,01  -  2,20     20 bodov

                2,21  -  2,40     15 bodov

                2,41  -  2,60     10 bodov

                2,61  -  2,75       5 bodov

 

Prijímacie skúšky z predmetov SJL, BiO budú vykonané  formou písomného testu v časovom intervale SJL 60 minút, BiO  60 minút a klasifikované známkou, ktorá bude vyjadrená v bodovej forme nasledovne

17 – 20 bodov   (1) výborný

13 -  16 bodov   (2) chválitebný

  9  -  12 bodov  (3) dobrý

  5  -   8  bodov   (4) dostatočný

  0  -   4 body      (5) nedostatočný

 

Uchádzač môže získať maximálne:

1. za T9-2018                                                     30 bodov

2. za prospech zo ZŠ                                         30 bodov

3. za písomnú časť prijímacej skúšky  SJL     20 bodov

4. za písomnú časť prijímacej skúšky  BiO    20 bodov            

SPOLU                                                               100 bodov

 

Rozhodovacie kritériá

V prípade rovnosti bodov prijímacia komisia bude prihliadať na:

 • ZPS uchádzača
 • lepší výsledok z T9-2018
 • lepší priemer známok zo SJL a BiO na výročných vysvedčeniach 6. – 8. ročníka a polročnom vysvedčení 9. ročníka ZŠ.
  Neprijatí pre neprospech budú uchádzači, ktorí budú klasifikovaní z niektorého zo skúšaných predmetov známkou nedostatočný a tí, ktorých výsledný súčet bodov je menej ako 30 bodov.
   
  Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka SOŠVO v Modre pre školský rok 2018/2019 boli prerokované v Rade školy  28. 2. 2018 na pedagogickej rade  26. 2. 2018 a platia  od 1. marca 2018.
   
   Modra, 1. marca 2018  
                                                                                                                           Ing. Monika Kisová
                                                                                                                               riaditeľka školy