Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Prijímacie skúšky - kritériá pre školský rok 2020/2021

Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska,

 Kostolná 162/3, 900 01  Modra

           

telefón:  033/6472579

e-mail: info@svosmo.sk

web: www.svosmo.sk                                                                                Kód školy: 615501

 

Kritériá

pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka

                                        v školskom roku 2020/2021

 

          V školskom roku 2020/2021 otvoríme 2 triedy prvého ročníka, do ktorých je možné prijať spolu 43 žiakov v jednotlivých študijných odboroch nasledovne:

4227 M  01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka  -      9 žiakov

4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo –  podnikanie -     9 žiakov

4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika -   5 žiakov

4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo –  20 žiakov

 

            Riaditeľka školy určuje kritériá pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) takto:

    

          1. Zohľadnenie študijných výsledkov

          Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

 

1.1 Povinné predmety:

          Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 5. (4-x).(4-x) , kde x je známka .

    • Slovenský jazyk a literatúra
    • Matematika

1.2  Profilové predmety :

  • Biológia
  • Chémia
  • Geografia

            Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 3. (4-x). (4-x) , kde x je známka .

1.3 Doplnkové predmety:

  • Technika
  • Dejepis
  • Občianska náuka

            Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov= 2. (4-x).(4-x) , kde x je známka .

2. Prospech

             Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. Ďalšie kritériá

            Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu od 0 do 100  bodov.

 

3.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), DEJ, MAT, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

Započítavanie úspešnosti v predmetových olympiádach a súťažiach:
- celoštátne kolo:    1. –5.miesto       10 bodov
- úspešnosť v celoštátnom kole           8 bodov
- krajské kolo:             1. –5. miesto    7 bodov
- úspešnosť v krajskom kole                 5 bodov
- okresné kolo:            1. –5. miesto    4 body
- úspešnosť v okresnom kole                3 body

4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

b/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka.

 

Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka SOŠVO v Modre pre školský rok 2020/2021 boli prerokované  na pedagogickej rade 4. mája 2020.

 

 

Modra, 5. mája 2020                                                                                   Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy