• Prijímacie skúšky

     • Textová podstrana

     • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska,

       Kostolná 162/3, 900 01  Modra

                 

      telefón:  033/6472579

      e-mail: info@svosmo.sk

      web: www.svosmo.sk                                                                                Kód školy: 615501

       

       

      Kritériá

      pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka

      v školskom roku 2021/2022

       

               V školskom roku 2021/2022 otvoríme 2 triedy prvého ročníka, do ktorých je možné prijať spolu 43 žiakov v jednotlivých študijných odboroch nasledovne:

       

      4227 M  01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka  -     9 žiakov

      4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo –  podnikanie -     9 žiakov

      4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika -   5 žiakov

      4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo –  20 žiakov

       

       

                  Riaditeľka školy určuje kritériá pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“)  takto:

         

       

                 

       

      Kritérium

      Počet bodov

      A

      Výsledky zo štúdia na ZŠ

      0-180

      B

      Výsledky olympiád a súťaží

      0-10

      C

      Výsledky prijímacích skúšok

      0-40

       

      Spolu maximum bodov

      230

       

       

      Súhrny výsledok bodového ohodnotenia je základným kritériom prijatia uchádzača na štúdium. Uchádzačom ktorí spĺňajú  uvedené kritéria bude zaslané rozhodnutie o prijatí.

       

               

      A. Zohľadnenie študijných výsledkov na základnej škole

                A1. Za prospech na základnej škole budú pridelené body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 7.,8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

       

      Do celkového priemeru sa započítavajú známky z predmetov:

      a, Slovenský jazyk a literatúra

      b, Cudzí jazyk

      c, Matematika

      d, Biológia

      e, Chémia

      f, Geografia

      ostatné predmety sa do priemeru nezapočítavajú.

       

      Ak na vysvedčení zo základnej školy namiesto známky bude percentuálne alebo slovné hodnotenie stredná škola bude akceptovať tento prevod slovného a percentuálneho hodnotenia výkonov žiakov v jednotlivých predmetoch na známky:

       

      100 –90 %                 -           výborné výsledky                   - prevod známka 1

      89 –75 %                    -           veľmi dobré výsledky            - prevod známka 2

      74-50 %                      -           dobré výsledky                      - prevod známka 3

      50 –25 %                    -           uspokojivé výsledky              - prevod známka 4

      menej ako24 %           -           neuspokojivé výsledky           - prevod známka 5

      Ak na vysvedčení zo základnej školy namiesto známky bude absolvoval/la naša stredná škola nahradí toto hodnotenie hodnotením z daného predmetu z najbližšieho roka alebo polroka, v ktorom bol žiak hodnotený známkou.

      Body pridelené za získané priemery

       

      Celkový priemer známok

      Body

      1,00-1,50

      20

      1,51-1,75

      15

      1,76-2,00

      10

      2,01-2,25

      5

      2,26-2,50

      3

      2,51-2,75

      2

      2,76-3,00

      1

      3,01-5,00

      0

       

      A2. známky z biológie samostatne za 7., 8. ročník a 1.polrok 9. ročníka (2x 0 až 20 bodov)

      Body sú pridelené za známky z profilového predmetu biológia samostatne za 8. ročník a prvý polrok 9. ročníka, vypočítané podľa vzorca 2. (4-X) x (4-X)+2 , kde x je známka z biológie. Známka 5 (nedostatočný)  sa hodnotí 0 bodmi.

       

      Známka z biológie

      Body

      1

      20

      2

      10

      3

      4

      4

      2

      5

      0

       

       

       

      A3. známky zo  slovenského jazyka a literatúry samostatne za 7., 8. ročník a polrok 9. ročníka (2x0 až 20 bodov)

      Body sú pridelené za známky z profilového predmetu slovenský jazyk a literatúra samostatne za 8. ročník a prvý polrok 9. ročníka, vypočítané podľa vzorca 2. (4-X) x (4-X)+2 , kde x je známka zo slovenského jazyka a literatúry. Známka 5 (nedostatočný)  sa hodnotí 0 bodmi.

       

      Známka zo slovenského jazyka

      Body

      1

      20

      2

      10

      3

      4

      4

      2

      5

      0

       

       

      Celkový súčet bodov za prospech

       

      Kritérium

      Maximálny počet bodov

      Celkový priemer známok za 7. ročník

      20

      Celkový priemer známok za 8. ročník

      20

      Celkový priemer známok za 9. ročník

      20

      Známka z biológie za 7. ročník

      20

      Známka z biológie za 8. ročník

      20

      Známka z biológie za 9. ročník

      20

      Známka zo slovenského jazyka za 7. ročník

      20

      Známka zo slovenského jazyka za 8. ročník

      20

      Známka zo slovenského jazyka za 9. ročník

      20

      Spolu

      180

       

       

      B. Výsledky olympiád a súťaží

                   

      Započítavanie bodov  podľa  úspešnosti v jazykovej, biologickej, matematickej olympiáde ako aj v literárnych súťažiach zo SJL, ANJ, NEJ.

      - medzinárodná súťaž:        1-  5. miesto                10 bodov
      - celoštátne kolo:                   1. –5. miesto              8 bodov
      - krajské kolo:                       1. –5. miesto               6 bodov

      - okresné kolo:                      1. –5. miesto               2 body

       

      Akceptované budú zaslané kópie diplomov za súťaže uskutočnené v 5. až 9. ročníku ZŠ. Body budú udelené podľa najvyššie dosiahnutého umiestnenia. Body sa nesčítavajú.

       

      C. Výsledky prijímacích skúšok

      Uchádzači o štúdium absolvujú písomné prijímacie skúšky z profilových predmetov- biológia a slovenský jazyk a literatúra.

      O možnosti uskutočniť túto časť prijímacieho konania rozhodne v časovom predstihu Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR v dostatočnom predstihu. V prípade že sa skúška z dôvodu prijatých opatrení počas pandémie Covid  19 nebude môcť uskutočniť, body za túto časť sa nezapočítajú do celkového hodnotenia.

      Skúška z predmetu biológia bude trvať 25 minút a bude zahŕňať písomný test pozostávajúci z 20 jednobodových otázok s možnosťou výberu odpovede z obsahu učiva ZŠ.  Maximálny počet bodov ktorý môžete získať je 20 bodov. Minimálny požadovaný bodový zisk z tejto časti je pre úspešné prijatie na školu 5 bodov.

      Skúška z predmetu slovenský jazyk a literatúra  bude trvať 30 minút a bude zahŕňať písomný test pozostávajúci z 20 jednobodových otázok s možnosťou výberu odpovede z obsahu učiva ZŠ.  Maximálny počet bodov ktorý môžete získať je 20 bodov. Minimálny požadovaný bodový zisk z tejto časti je pre úspešné prijatie na školu 5 bodov.
       

       

       

       

      Okruhy tém na prijímacie skúšky žiakov do 1. ročníka – školský rok 2020/2021

       

      PREDMET: BIOLÓGIA

       

      • Rastlinná bunka: komplexná charakteristika - stavba, rozmnožovanie, význam
      • Časti rastlinného tela:  plody, semeno, koreň, stonka, listy, kvety
      • Ovocné rastliny:  čerešňa, hruška, jabloň, ríbezľa, egreš
      • Strukoviny a krmoviny
      • Obilniny
      • Ľudské telo: orgány – srdce, pľúca, pečeň, kostra, svalstvo, tráviaca sústava; krv – zloženie, význam; vylučovacia sústava
      • Hmyz: škodiaci v ovocných sadoch, vinohradoch a v poľnohospodárstve
      • Chránené rastliny a živočíchy
      • Pôdy: vznik, druhy pôd
      • Vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie

       

      Pomôcky: aktuálne učebnice z biológie 6-9 ročník

      PREDMET: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

       

      • Pravopis – písanie veľkých písmen, interpunkcia
      • Slovná zásoba a jej členenie ( spisovné a nespisovné slová, domáce slová a slová         

      cudzieho pôvodu, synonymá, homonymá, frazeologické jednotky –

      ustálené slovné spojenia )

      • Spodobovanie
      • Tvorenie slov (odvodzovanie, skladanie)
      • Vety podľa obsahu
      • Slovné druhy           -     ohybné a neohybné slovné druhy, gramatické kategórie
      • delenie a vzory podstatných mien
      • prídavné mená, stupňovanie prídavných mien
      • Jednoduchá veta a súvetie
      • Hlavné a vedľajšie vetné členy (podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie, prívlastok  – určovanie v texte)
      • Jazykové štýly
      • Krátke formy ľudovej slovesnosti
      • Básnická stavba (verš, strofa, rým, rytmus, refrén)

       

      Pomôcky: aktuálne učebnice zo slovenského jazyka a literárnej výchovy pre 8. a 9. ročník ZŠ

      Pravidlá slovenského pravopisu

       

      V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

      a/ získal väčší počet bodov za bod A.2  a A.3.

      b/získal vyšší počet bodov z predmetu biológia získaných na prijímacích skúškach.

      c/získal vyšší počet bodov z predmetu slovenský jazyk a literatúra získaných na prijímacích skúškach.

       

       

      Všeobecné informácie pre uchádzačov o štúdium.

       

      Súhrny výsledok bodového ohodnotenia je základným kritériom prijatia uchádzača na štúdium. Uchádzačom, ktorí sa umiestnili podľa uvedených kritérií

      4227 M  01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka  -     do 9 miesta

      4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo –  podnikanie -     do 9 miesta

      4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika -  do 5 miesta

      4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo –  do 20 miesta, bude zaslané rozhodnutie o prijatí.

       

      Zákonný zástupca neprijatého uchádzača môže proti rozhodnutiu riaditeľky o neprijatí do 5 dní od doručenia rozhodnutia podať/ zaslať písomné odvolanie riaditeľke Strednej odbornej škole vinársko- ovocinárskej, Kostolná 3, 900 01 Modra.

       

       

      Termíny prijímacieho konania sú určené nasledovne:

       

       

      1.kolo prijímacieho konania:

       

      1.  Do 8. 4. 2021 – rodič, alebo zákonný zástupca uchádzača podá prihlášku na SŠ riaditeľovi základnej školy na ktorej študuje.

       

       

      2.  Do 16. 4. 2021 – riaditeľ základnej školy doručí prihlášku prostredníctvom doporučenej pošty na adresu školy ( Kostolná 3, Modra), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu info@svosmo.sk, alebo cez EduPage.

       

       

      3.  Ak to epidemiologická situácia dovolí, uchádzač sa zúčastní prijímacieho konania dňa:

      a.)  3. 5. 2021 – v prvom termíne prvého kola

      b.) 10. 5. 2021 – v druhom termíne prvého kola

       

      O konaní prijímacích skúšok v časovom predstihu rozhodne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. V prípade, že sa skúšky neuskutočnia, body za prijímacie skúšky sa uchádzačom nepridelia.

       

       

      4.  Do 20. 5. 2021 – riaditeľka SOŠVO rozhodne o prijatí alebo neprijatí na strednú školu na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam uchádzačov na webovom sídle a výveske školy. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí doručí škola zákonnému zástupcovi prostredníctvom e-mailu, EduPage  alebo poštou.

       

       

      5.  Do 25. 5. 2021 – rodič, alebo zákonný zástupca doručí strednej škole, na ktorú bol žiak prijatý, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. V prípade možnosti sa uskutoční prezenčný zápis.

       

       

      6.  Do 31. 5. 2021 zverejní riaditeľka školy počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy.

       

       

       

      2.kolo prijímacieho konania:

       

      1.  Do 1. 6. 2021 – oznámi riaditeľka školy možnosť prijímania ďalších uchádzačov, alebo 100% naplnenosť tried na webovom sídle školy. Zároveň ohlási konanie 2. termínu prijímacieho konania.

       

      2.  Do 11. 6. 2021 – rodič, alebo zákonný zástupca doručí prihlášku na SŠ pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)

       

      3.  Do 14. 6. 2021 – prijímacie konanie v druhom termíne

       

      4.  Do 21. 6. 2021 – doručenie rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí v druhom termíne

       

      5.  Do 25. 6. 2021 – zákonný zástupca oznámi záväzné potvrdenie o nastúpení na SŠ po 2. termíne prijímacieho konania

       

      3. spoločné termíny:

       

      Do dňa zápisu (25. 5. 2021), najneskôr však do 31. 8. 2021 – doplnia uchádzači vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor riaditeľke školy.

       

       

      Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka SOŠVO v Modre pre školský rok 2021/2022 boli prerokované  na pedagogickej rade 25. 2. 2021.

       

       

       

      Modra, 26. február 2021                                                                   Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy