Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
Pondelok 25. 5. 2020
Počet návštev: 3998989

Novinky

 • Čas, ktorý nám vymedzila koronakríza, priniesol ticho, ale aj priestor na hľadanie nových možností a riešení.

  V areáli školy, hneď vedľa hlavnej budovy, postupne odumierali staré tuje. A tak bolo potrebné zrealizovať ich likvidáciu, vrátane vykopania koreňovej sústavy. No a aby nezostalo len pri likvidácii, hľadalo sa riešenie a Ing. Rastislav Schön a jeho pracovný tím sa rozhodol pre výsadbu demonštračného vinohradu.
  Po odstránení koreňov sa musela pôda prekypriť a urovnať, aby mohla začať samotná výsadba. Viničové sadenice sa vkladali do ručne vykopaných a dôkladne zavlažených jám vo vzdialenosti 1 m od seba a nakoniec sa zahrnuli kopčekom pôdy.

 • Vážení rodičia, milí priatelia školy,

  prihováram sa Vám v tomto čase, aby som Vám sprostredkovala informácie, ako sa nám darí realizovať vyučovanie počas dištančného vzdelávania.

  Uvedomila som si, akou výhodou pre našich žiakov a učiteľov je, že už majú skúsenosť s online vyučovaním. Dlhodobo využívame systém EduPage na zadávanie úloh a spätnú väzbu - aj online testovanie.
  A tak sme hľadali najmä možnosti na expozíciu nového učiva, keďže osobný kontakt učiteľa a študenta je v tomto čase obmedzený. Študenti dostávali online informácie o učebnicových a iných zdrojoch na samoštúdium a využíval sa aj výklad písomnou formou. Učitelia volili metódu rozličných foriem otázok a odpovedí na pochopenie riešeného problému, zvukových nahrávok s výkladom učiva, či zabezpečenie komunikácie cez videokonferencie.

  Aby sa radosť z učenia a práce nestratila, využívali aj zábavné formy ako kvízy, súťaže a hádanky, do ktorých neraz zapojili aj rodinných príslušníkov. Zaujal aj projekt „Hľadá sa majiteľ knižnice“ učiteľky slovenského jazyka a literatúry. Študenti nafotili svoje knižnice a vybrali najobľúbenejšie dielo, ku ktorému napísali recenziu. Vybrané príspevky študentov boli uverejnené na facebooku a úlohou študentov, učiteľov aj rodičov bolo uhádnuť, komu knižnica patrí. Z tvorivej dielne kolegyne v rámci predmetu dejiny vinohradníctva vznikol kvíz „Hľadá sa osobnosť Modry“. Študenti mali na základe fotografie významnej modranskej osobnosti zistiť, o koho ide, ako prispel

 • 14. 5. 2020

  Aktualizovali sme modul Školská vinotéka

 • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska,

  Kostolná 162/3, 900 01 Modra

  telefón: 033/6472579

  e-mail: info@svosmo.sk

  web: www.svosmo.sk Kód školy: 615501

  Kritériá

  pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka

  v školskom roku 2020/2021

  Riaditeľka školy určuje kritériá pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) takto:

 • Naša škola je do vzdelávacieho programu ONLINE EKONÓMIA zapojená už od jeho začiatkov.

  Program ponúka školám online učebnicu ekonomie /vzdelávací portál/, kde majú žiaci možnosť naučiť sa viac z oblasti ekonomiky, marketingu, manazmentu, ale aj o podnikaní.

  Žiaci majú na začiatku vstupný test, následne pracujú na jednotlivých kapitolách a snahou každého je úspešne absolvovať výstupný centrálny test.

  Tu žiak musí získať až 75-percentnú úspešnosť, čo je velmi náročne.

  S radosťou oznamujem, že žiaci štvrtého ročníka: