• Školský internát

    • Školský internát

    •   

     Školský internát je súčasťou Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre. Je výchovno-vzdelávacím zariadením, ktoré poskytuje ubytovanie a stravovanie žiakom a žiačkam stredných škôl. Ide najmä o Strednú odbornú školu vinársko-ovocinársku a Strednú odbornú školu pedagogickú v Modre.

     Výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom internáte (ďalej len „ŠI“) zabezpečujú kvalifikované vychovávateľky a jednotliví žiaci sú zadelení do výchovných skupín podľa ročníkov a typov škôl.

     ŠI sa nachádza v tichom a peknom prostredí na okraji mesta Modry, v blízkej dostupnosti autobusových spojov smerom na mestá Senec, Bratislava a Trnava.

     Prijatie na školský internát:

     O prijatí žiaka do ŠI rozhoduje riaditeľka Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej a to na základe písomnej žiadosti, ktorú podáva zákonný zástupca žiaka do 15. júna. Každý žiadateľ je následne písomne informovaný do 30. júla. Prijatie do ŠI platí len na jeden školský rok.

     Každý žiak je pri nástupe do ŠI oboznámený s Vnútorným poriadkom a Režimom dňa, ktorý musí dodržiavať. 

     ŠI je ubytovaným žiakom k dispozícii počas celého školského roka, s výnimkou školských prázdnin a víkendov, kedy musia ŠI opustiť. Povinný odchod domov je každý druhý víkend v mesiaci. Príchod žiakov z domu do ŠI je v nedeľu od 16:00 hod. Príchod žiakov zo školy je počas pracovných dní od 13:00 hod.

      Ziadost_o_prijatie_do_skolskeho_internatu.doc

     Ziadost_o_ukoncenie_ubytovania_v_skolskom_internate.docx

     Vnutorny_poriadok_SI_2023.pdf

     Prevadzkovy_poriadok(2).pdf

     Výchovný program a Ročný plán práce ŠI sú k nahliadnutiu u riaditeľky školy SOŠVO v Modre. 

      

     Z finančných prostriedkov BSK bol ŠI v roku 2015 zateplený a zrenovovaný novou fasádou, na celej budove boli osadené nové plastové okná so žalúziami a sieťkami proti hmyzu.

     ŠI poskytuje ubytovanie v 2-3 posteľových izbách bunkového systému. Na každej bunke je samostatná toaleta, 2 umývadlá a sprchový kút. Vnútorné vybavenie izieb je v zachovalom stave. Každá izba disponuje balkónom.

     Mesačný poplatok za ubytovanie je 58 Euro.

     Celodenná stravná jednotka je vo výške 5,95 Euro.  

     Od 1.3.2023 sa mení suma celodennej stravnej jednotky: 5,95 Euro. Zmena stravnej jednotky je v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 1/2023 zo dňa 27.1.2023 o výške príspevkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

     Raňajky: 1€ 

     Desiata:  0,85 €

     Obed:      2,80 € (z toho réžia 0,50 €)

     Večera:   1,30 €

     Ubytovaní žiaci poberajú celodennú stravu v školskej jedálni, ktorá je súčasťou ŠI. Odhlasovanie zo stravy je možné najneskôr 1 deň vopred do 11:00 hod. prostredníctvom skupinovej vychovávateľky, resp. zákonného zástupcu žiaka (len ak žiak nie je prítomný na internáte).

     V ŠI pôsobí stravovacia komisia, kde študenti môžu dávať pripomienky a návrhy k stravovaniu. Stravovacia komisia zasadá priebežne a podľa potreby. Posledná komisia sa konala 18.1.2023.

     Ubytovaným žiakom je k dispozícii:

     • zariadená kuchynka na zohrievanie jedál
     • žiacka knižnica
     • spoločenská miestnosť vybavená klavírom
     • počítačová miestnosť
     • posilňovňa
     • telocvičňa v budove školy
     • priestranný vestibul pokrytý WIFI sieťou
     • školský areál na športovanie a relax

     Žiaci majú možnosť zapojiť sa do krúžkov, ktoré prebiehajú pod vedením vychovávateliek.

     Súčasťou internátneho života žiakov je aj návšteva rôznych kultúrnych podujatí a vianočných trhov.

     Pri príležitosti Dňa otvorených dverí, ktorý každý rok organizuje Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska a Stredná odborná škola pedagogická v Modre, sú aj dvere nášho ŠI otvorené pre budúcich žiakov a ich rodičov. Radi Vás tu privítame.

     Kontakty

     Školský internát:

     033/647 25 80 (kl. 36) - počas školského roka od 13:00 hod.

     033/647 25 79 - sekretariát školy

     E-mail: internat@svosmo.sk

      

     Školská jedáleň:

     Mgr. Jozef Ižof - vedúci ŠJ
     033/647 25 80 (kl. 13)
     E-mail:
     jozefizof@svosmo.sk

      

     Bankové spojenia k úhrade poplatkov

     Ubytovanie:

     IBAN: SK56 8180 0000 0070 0047 4232

     Variabilný symbol: mesiac / rok

     Špecifický symbol: číslo výchovnej skupiny

     Konštantný symbol: 0558

     Do správy pre prijímateľa: priezvisko a meno dieťaťa

      

     Strava:

     IBAN: SK59 8180 0000 0070 0047 4275

     Variabilný symbol: číslo stravníka pridelené ŠJ

     Špecifický symbol: mesiac / rok

     Konštantný symbol: 0558

     Do správy pre prijímateľa: priezvisko a meno dieťaťa

      

     Dokumenty na stiahnutie:

     Ziadost_o_prijatie_do_skolskeho_internatu.doc
     Ziadost_o_ukoncenie_ubytovania_v_skolskom_internate.docx
     Prevadzkovy_poriadok(3).pdf
     Vnutorny_poriadok_SI_2023(1).pdf

      

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie