Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

O škole

FILOZOFIA ŠKOLY

Filozofia a poslanie školy

SOŠ vinársko-ovocinárska sa venuje príprave absolventov pre oblasť vinohradníctva, vinárstva a ovocinárstva, v oblasti gastronómie, pohostinstva, agroturistiky, vidieckej turistiky, somelierstva, ale aj prípadných pracovníkov pracujúcich v oblasti administratívy.  

V týchto oblastiach sa usilujeme byť pružní, flexibilní a kráčať s dobou, ktorá si vyžaduje absolventa nielen zdatného vo svojej profesii, ale aj tvorivého, komunikatívneho a schopného riešiť problémy a vedieť sa prispôsobiť požiadavkám trhu práce.

Každý žiak je obdarený nejakými schopnosťami, a jeho životný úspech závisí od toho čo s nimi urobí. My sa usilujeme preto vytvoriť čo najviac príležitostí na rozvoj jeho nadania, schopnosti a talentu. Posielame ich na zahraničné stáže, aby sme čo najviac priblížili školu reálnemu životu. Zároveň si prizývame rôznych odborníkov na spoluprácu, aby ukázali žiakom realitu výroby vína, podnikania a podnikateľskej činnosti..

V oblasti rozvoja kľúčových kompetencii, ktoré sú zárukou úspešného uplatnenia v praxi napr. úspešného štúdia na vysokých školách rozvíjame tieto kompetencie:

 • komunikácia v dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký),
 • dobré využívanie prostriedkov informačných a komunikačných technológii,
 • schopnosť tvorivo riešiť problémy,
 • iniciatíva a podnikavosť,
 • spôsobilosť byť dobrých človekom. 

Vízia školy

Vybudovať modernú, dobre organizovanú, efektívnu a úspešnú školu, ktorá je orientovaná na žiakov, slúži žiakovi, podporuje tvorivosť, aktivitu, rozvíjanie kľúčových kompetencií a pripravuje odborníkov, ktorí sú žiadaní na trhu práce doma ale aj v zahraničí.

Koncepčný zámer rozvoja školy

 1. Vypracovať a postupne dotvárať školské vzdelávacie programy tak, aby napĺňali predstavy a očakávania žiakov, rodičov a širokej verejnosti. Hlavným cieľom je prepojenie školy s praxou, a vytváranie priestoru pre rozvoj schopností, nadania a talentu každého žiaka.
 2. Kvalitné zvládnutie dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký).
 3. Posilňovať spoluprácu s partnermi založenej na vzájomnej dôvere a dobrej spolupráci (rodičia, zamestnávatelia, mesto, zriaďovateľ a široká verejnosť).
 4. Aktívne spolupracovať so školami v Rakúsku, Čechách a v rámci celej Európy  aby sme posilnili jazykovú prípravu žiakov a skvalitnili odbornú prípravu.
 5. Byť aktívny pri tvorbe projektov.
 6. Posilňovať aktivity zahraničných stáži a odbornej praktickej príprave žiakov školy.
 7. Zrealizované odborné učebne a dovybaviť ich najnovšou modernou technikou a zariadením.
 8. Zrekonštruovať a zmodernizovať areál školy tak, aby splnil všetky požiadavky modernej školy.
 9. Hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom a modernizáciou zdrojov zvýšiť vlastné príjmy školy.
 10. Investovať do ľudí a preferovať všetky formy vzdelávania, spoločensko-kultúrneho vyžitia a budovať stabilný pedagogický kolektív založený na profesionalite, odbornosti, vysokej motivácii a tvorivosti.