• Profil školy

     • FILOZOFIA ŠKOLY

     • Filozofia a poslanie školy

      SOŠ vinársko-ovocinárska je jedinečná škola svojho zamerania na Slovensku, kde sa stretáva vyše 100-ročná tradícia s najmodernejšími technológiami a inováciami. Mladých ľudí pripravujeme pre atraktívne povolania v oblasti vinohradníctva, vinárstva a ovocinárstva. Vzdelávanie a prax sa kontinuálne prispôsobuje trendom na trhu doma a v zahraničí, čo dáva najlepšie predpoklady na uplatniteľnosť aj v oblasti modernej gastronómie a vidieckej turistiky. Viacerí úspešní someliéri a podnikatelia v oblasti vína sú naši bývalí študenti.

      K silným stránkam našej školy patrí aj zahraničná spolupráca s rovnakými školami, tvorivé vzdelávanie a prepojenie na prax, partnerstvá školy so silnými značkami na trhu, vlastná výroba, krásne prostredie areálu školy a moderný internát. Naši študenti v rámci prieskumov spokojnosti ocenili aj komunitnú atmosféru a možnosti privyrobenia si na vlastných a partnerských brigádach.

      Každý žiak je obdarený nejakými schopnosťami, a jeho životný úspech závisí od toho, čo s nimi urobí. My sa usilujeme preto vytvoriť čo najviac príležitostí na rozvoj jeho nadania, schopnosti a talentu.  Prizývame si expertov, zabezpečujeme zahraničné stáže a vytvárame našim študentom úspešnú perspektívu.
       

      Vízia školy

      Vybudovať modernú, dobre organizovanú, efektívnu a úspešnú školu, ktorá je orientovaná na žiakov, slúži žiakovi, podporuje tvorivosť, aktivitu, rozvíjanie kľúčových kompetencií a pripravuje budúcich vinárov, vinohradníkov a ovocinárov, ktorí sú žiadaní na trhu práce doma ale aj v zahraničí.

      Koncepčný zámer rozvoja školy

      1. Systematicky dotvárať školské vzdelávacie programy tak, aby napĺňali predstavy a očakávania žiakov, rodičov a širokej verejnosti. Hlavným cieľom je prepojenie školy s praxou a vytváranie priestoru pre rozvoj schopností, nadania a talentu každého žiaka.
      2. Kvalitné zvládnutie dvoch cudzích jazykov (anglický, nemecký).
      3. Aktívne sa podieľať na ochrane životného prostredia a systematicky svoje činnosti prispôsobovať klimatickým zmenám
      4. Pravidelne merať a vyhodnocovať  spokojnosť svojich študentov s cieľom maximalizácie ich pozitívnej skúsenosti.
      5. Posilňovať spoluprácu s partnermi založenej na vzájomnej dôvere  a dobrej spolupráci (rodičia, zamestnávatelia, mesto, zriaďovateľ a široká verejnosť)
      6. Aktívne spolupracovať so školami v Rakúsku, Čechách a v rámci celej Európy, aby sme posilnili jazykovú prípravu žiakov a skvalitnili odbornú prípravu.
      7. Do života školy prinášať inovácie, otvorenú komunikáciu a dobrú náladu.
      8. Vytvoriť efektívny dialóg s rodičmi, aby sme dosiahli ideálnu úroveň ich angažovanosti do vzdelávania svojich detí.
      9. Byť aktívny pri tvorbe významných projektov pre lokality, regióny a krajinu.
      10. Posilňovať aktivity zahraničných stáží a odbornej praktickej príprave žiakov školy.
      11. Systematicky tvoriť fórum s našimi absolventami, ktorí tvoria jedno z najväčších aktív tejto školy.
      12. Neustále modernizovať učebne a iné priestory pre výučbu v interiéry a exteriéry.
      13. Zrekonštruovať a zmodernizovať areál školy tak, aby splnil všetky požiadavky modernej školy.
      14. Hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom a modernizáciou zdrojov zvýšiť vlastné príjmy školy.
      15. Investovať do ľudí a preferovať všetky formy vzdelávania, spoločensko - kultúrneho vyžitia a budovať stabilný pedagogický kolektív založený na profesionalite, odbornosti, vysokej motivácii a tvorivosti.

       

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie