Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
anglický jazyk ANJ
aplikovaná biológia ABI
aplikovaná ekonómia AEK
biológia BIO
cudzí jazyk CJA
dejepis DEJ
dejiny vinohradníctva DEV
diplomatický protokol DIP
ekonomika EKO
etická výchova ETV
fyzika FYZ
hospodársky zemepis HOG
chémia CHE
informatika INF
konverzácia z cudzieho jazyka KCJ
manažment MAN
marketing MAG
matematika MAT
motorové vozidlá MOV
náuka o nápojoch NON
náuka o prostredí rastlín NPR
náuka o spoločnosti NOS
nemecký jazyk NEJ
občianska náuka OBN
odborná prax OPX
ochrana rastlín OCR
ovocinárstvo OVO
písanie na stroji PIS
písanie na stroji a korešpondencia PSK
podnikanie v cestovnom ruchu PCR
praktická časť odbornej zložky PČOZ
praktická príprava PRX
právna náuka PRN
prax PRX
príprava jedál a stolovanie PJS
regionálna gastronómia RGA
regionálny národopis a ľudová kultúra RNK
slovenský jazyk a literatúra SJL
služby v agroturistike SVA
somelierstvo SOM
spoločenská komunikácia SPK
spoločenská komunikácia a diplomatický protokol SKDP
správanie SPR
sprievodcovská činnosť SPC
stolovanie STO
stroje a zariadenia STZ
technika administratívy TA
technika obsluhy TOB
technológia prípravy jedál TPJ
technológia prípravy pokrmov a technika obsluhy TPO
technológia vína a nápojov TVN
telesná výchova TEV
teoretická časť odbornej zložky TČOZ
tradičné poľnohospodárstvo TRP
turistika na vidieku TUV
účtovníctvo UČT
úvod do sveta práce USP
Viac ako peniaze VAP
víno v gastronómii VGA
vinohradníctvo VIN
základy bankovníctva a poisťovníctva ZBK
základy somelierstva ZSO
zručnosti pre úspech ZPU

© aScAgenda 2021.0.1263 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.05.2021