• Aplikovaná ekonómia: Web stránka

     • O predmete

     • *Aplikovaná ekonómia *je vzdelávací program / Junior Achievement Slovensko -- Mládež pre budúcnosť /, ktorej cieľom je pomôcť študentom pochopiť základné ekonomické princípy, ktoré ovplyvňujú rozhodovanie v podnikaní, pochopiť základné vlastnosti systému voľného trhu s dôrazom na súkromné vlastníctvo, cenový systém a konkurenciu.

      Prostredníctvom On-line učebnice študenti spoznajú teóriu ekonómie, vypracúvajú cvičenia, k dispozícii majú množstvo testovacích otázok, majú možnosť otázky konzultovať s učiteľom. Výsledkom je záverečný test.

      Z najzaujímavejších častí programu AE je založenie si vlastnej študentskej spoločnosti. Študenti sa zoznámia s praktickou časťou podnikania, naučia sa umeniu komunikácie, osvoja si zásady práce v tíme a vyskúšajú schopnosť viesť kolektív.