• Biológia: Web stránka

     • O predmete

     • Podmienkou úspešnej realizácie výchovy a vzdelania v predmete biológia je stanovenie jasných a konkrétnych výchovno – vzdelávacích cieľov.
      Predmet veľmi vhodne rozvíja myslenie žiakov, ich tvorivú činnosť a poskytuje veľa možností ako nové poznatky využiť napr. pri ovplyvňovaní životných procesov rastlín, živočíchov, človeka, pri výrobe potravín, pri najnovších technológiách výroby vína, pestovania a ochrany viniča, ovocných drevín, ako pristupovať k tvorbe a ochrane životného prostredia a pod. .
      Cieľom biológie na našej škole je, aby sa žiaci naučili tvorivo myslieť a úspešne aplikovať získané poznatky do odborných predmetov napr. do ovocinárstva, vinohradníctva, technológie vína a nápojov ale najmä do odbornej praxe.
      Celá koncepcia vyučovania biológie na SVOŠ je zameraná na rozvoj poznávacích schopností, funkčného myslenia a používania metód, ktoré vyžadujú aktívne osvojovanie poznatkov a ich rozvíjanie a upevňovanie na praktických cvičeniach, v „ učebniach prírody“:priamo v ovocnom sade, vinohrade, na lúke, v lese, v okrasnej záhrade a pod..
      Tvorivá činnosť žiakov v tomto predmete sa prejavuje úspešným riešením prác SOČ, v samostatnej príprave referátov, používaním vedeckej literatúry, aktívnou spoluprácou so strediskom Environmentálnej výchovy v Harmónii, turistickými vychádzkami do prírody za účelom poznávania flóry a fauny ako i praktickou účasťou na akciách „čisté hory“ vo Vysokých Tatrách  pod.. Biológia na SVOŠ sa vyučuje v 1. a 2. ročníku a vo vyšších ročníkoch sa vhodne rozvíja  v odborných predmetoch.