• Ekonomika: Web stránka

     • O predmete

     • Ekonomika sa vyučuje od 2. ročníka v zameraní podnikanie.Úlohou predmetu ekonomika je osvojenie si všeobecných ekonomických poznatkov a získanie zručností pri hodnotení hospodárskych procesov, naučiť sa aplikovať teoretické poznatky pri riešení ekonomických problémov podniku.
      V 2. ročníku sa žiaci učia pochopiť základné ekonomické pojmy, podstatu fungovania trhového mechanizmu.  Žiaci 3. ročníka sa oboznamujú s právnymi formami podnikania, dôraz sa kladie na ekonomickú činnosť podniku.
      V 4. ročníku sa pozornosť upriamuje na bankový systém platný v SR, oblasť poisťovníctva, na platnú daňovú sústavu.
      Všetky teoretické vedomosti sa premietajú do praktickej roviny na hodinách ekonomických cvičení a ekonomickej praxe.