• Matematika: Web stránka

     • O predmete

     • Matematika sa vyučuje vo všetkých štyroch ročníkoch. V 1. a 2. ročníku je dotácia tri hodiny týždenne, z toho tretia hodina je delená -  na delených hodinách sa precvičuje učivo prebrané na teoretických hodinách. V prvom  ročníku sa opakuje a rozširuje učivo zo základnej školy, v druhom ročníku sa preberajú funkcie.Tretiaci sa učia kombinatoriku a analytickú geometriu, štvrtáci postupnosti, štatistiku a časť hodín je venovaná opakovaniu stredoškolskej matematiky. V 3. a 4. ročníku sa matematika vyučuje dve hodiny týždenne. V prípade potreby a záujmu žiakov prebieha na škole v popoludňajších hodinách doučovanie.
      Okrem povinnej matematiky môžu študenti navštevovať krúžky matematiky, kde majú možnosť osvojiť so učivo, ktoré nie je v učebnom pláne, alebo riešiť náročnejšie úlohy -  týka sa to najmä tých študentov, ktorí chcú ísť na vysokú školu, kde budú absolvovať prijímacie skúšky z matematiky alebo skúšky v prvých semestroch štúdia.