• Dejepis: Web stránka

          • O predmete

          • Cieľom predmetu je naučiť žiakov chápať príčinno-následné vzťahy vo vývoji spoločnosti, orientácia v historickom čase, formovanie historického myslenia. Žiaci sa učia vlastným prístupom chrániť hodnoty ľudskej civilizácie, prírody a kultúry. Zdôrazňujú sa priority mravných hodnôt, poznanie svojich vlastnostných koreňov, hrdosť na svoju rodinu, školu, mesto, región, národ. K prehĺbeniu poznatkov slúžia dejepisné exkurzie a úzka spolupráca s Múzeom Ľ. Štúra v Modre. V prípade záujmu pracujú v dejepisnom krúžku.