• Marketing: Web stránka

     • O predmete

     • Marketing sa vyučuje v 3. ročníku v dotácii 2 hodiny týždenne, z toho 1 hodina teórie a 1 hodina cvičení. Na teoretických hodinách sú žiaci vedení k marketingovému mysleniu, spoznávajú marketingové koncepcie a stratégie, oboznamujú sa so životným cyklom výrobkov, so spôsobom predaja produktov, s rôznymi prostriedkami ich propagácie, s možnosťami vytvárania a šírenia dobrého mena firmy. Učia sa, ako zjednodušovať a zefektívňovať distribučné cesty produktov, spoznávajú rôzne formy veľkoobchodu a maloobchodu s dôrazom na využívanie progresívnych foriem (napr. predaj prostredníctvom internetu). Na hodinách cvičení tvoria na počítačoch vizitky, pričom navrhujú netradičné riešenie ich rubovej strany, pracujú na návrhoch veľkoplošných plagátov na bilboardy, tvoria reklamné plagáty pri príležitosti každoročných Dní otvorených dverí školy, ktoré sú následne umiestňované do výkladov predajní a na verejné reklamné zariadenia v meste Modra a Pezinok, vytvárajú reklamné letáčiky, rozdávané účastníkom vinobrania v meste Modra, zhotovujú propagačné visačky na fľaše školského vína. Zúčastňujú sa rôznych školských súťaží, napr. o grafický návrh celoplošnej potlače na 5-litrový súdok s vínom, o najzaujímavejšiu etiketu na 0,75 litrovú fľašu s vínom. Realizujú prieskumy trhu a navrhujú opatrenia na zlepšenie zásobovacej situácie a vyplnenie trhovej štrbiny.
      Pri práci na cvičeniach z marketingu je kladený dôraz na kreatívne myslenie žiakov, ktoré sa odrazí v originalite nápadu. Podporuje sa schopnosť samostatnej práce pri snahe odlíšiť produkt od konkurenčných výrobkov.