Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

O škole

RADA ŠKOLY

Rada školy pri SOŠVO v Modre

 

 

     Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhl. MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, ich zložení a o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

Školská rada pri SOŠVO v Modre v školskom roku 2017/2018 pracuje v nasledovnom zložení od 1.5.2018:

Predseda Rady školy:  Mgr. Jozef Matejovič

Tajomník Rady školy: Ing. Rastislav Schon

Za zamestnancov školy: p. Helena Fialová

Za žiakov školy: Bibiana Dodoková

Členovia za rodičov:    Mgr. Silvia Skovajsová

                                     Mgr. Martin Hodulík

                                     p. Irena Rybáriková

Za BSK: Mgr. Anna Poliačiková

              Mgr. Peter Fitz

              JUDr. Štefan Gašparovič

Delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce Ovocinárska únia SR  :    Ing. Marián Varga

 

Rada školy pri SOŠVO v Modre pracuje na základe vypracovaného plánu práce na rok 2018. Prvé zasadnutie v tomto roku sa uskutoční v mesiaci február 2018, ďalšie zasadnutia budú v mesiacoch apríl, jún, október. V prípade potreby, zasadnutia budú rozšírené.

 

Predseda Rady školy:  Mgr. Jozef Matejovič