• Profil školy

     • RADA ŠKOLY

     • Rada školy pri SOŠVO v Modre

       

           Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhl. MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, ich zložení a o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

           Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

      Rada školy pri SOŠVO v Modre pracuje v nasledovnom zložení od ustanovujúceho zasadnutia dňa 28. júna 2021:

      Zvolení zástupcovia

      za pedagogických zamestnancov:    Mgr. Jozef Matejovič

                                                                Ing. Ida Matuškovičová

      za nepedagogických zamestnancov: Helena Fialová

      za žiakov:                                           Hana Krčová

      za rodičov:                                         Mgr. Silvia Skovajsová

                                                                Mgr. Martin Hrehor

                                                                Martina Jankovičová

      Za  zriaďovateľa  - BSK:                    Mgr. Anna Poliačiková

                                                                Mgr. Peter Fitz

                                                                JUDr. Štefan Gašparovič

      Delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce Ovocinárska únia SR  :            Ing. Marián Varga

      Za predsedu Rady školy bol zvolený Mgr. Jozef  Matejovič.