• Profil školy

     • RADA ŠKOLY

     • Rada školy pri SOŠVO v Modre

       

           Rada školy je zriadená podľa § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyhl. MŠ SR č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, ich zložení a o ich organizačnom a finančnom zabezpečení s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorom je zriadená.

           Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky.

      Rada školy pri SOŠVO v Modre pracuje v nasledovnom zložení od ustanovujúceho zasadnutia dňa 21. júna 2023:

      Zvolení zástupcovia

      za pedagogických zamestnancov:     Mgr. Jozef Matejovič

                                                                 Ing. Ida Matuškovičová

      za nepedagogických zamestnancov: Ing. Miriam Mosnáková

      za žiakov:                                           Simon Hergott

      za rodičov:                                          Vojtech Markovics

                                                                 Jana Myslíková

                                                                 Mgr. Martin Juran

      Za  zriaďovateľa  - BSK:                    Norbert Lojko

                                                                 Mgr. Juraj Petrakovič

                                                                 JUDr. Štefan Gašparovič

      Delegovaný zástupca inštitúcie podieľajúcej sa na koordinácii odborného vzdelávania a prípravy pre trh práce Ovocinárska únia SR  :   Ing. Marián Varga.

  • Kontakty

   • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
   • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
   • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
   • 000162311
  • Prihlásenie