• Profil školy

     • História školy

     •    Stredná vinársko-ovocinárska škola v Modre (súčasný názov od 1.9.1993 na základe vyhlášky MŠaV SR č. 52/1993 Z. z. § 2 odst. 2) patrí k najstarším odborným školám na Slovensku. Bez poznania jej histórie nie je možné hodnotiť súčasnosť a pozerať do budúcnosti.
           Do obdobia prvých 90. rokov školy (1884-1974) mi pomohla nazrieť dôkladne spracovaná história školy, ktorú spracoval môj predchodca, riaditeľ Ing. R. Homola a publikoval na pokračovanie  v  časopise  Vinohrad  a  tak  isto  v  almanachoch školy vydaných z príležitosti 100. a 110. výročia školy. Posledných 30. rokov (1974-2004) poznám z vlastného pôsobenia na škole. Som na to hrdý, že mi bolo dopriate priložiť ruku k dielu pri výchove vinohradníckych, vinárskych a ovocinárskych odborníkov.
           Porovnávať jednotlivé etapy vývoja školy je z pohľadu súčasníka zložité. Mohlo by sa ľahko stať, že  by sme boli ku svojim predchodcom  nespravodliví. Niekedy by sme ich podceňovali, inokedy preceňovali. I môj pohľad je subjektívny. Robili však pre slovenské vinohradníctvo a ovocinárstvo to, čo si vyžadovala prax a dovoľovala doba.
           Založenie školy nebola náhoda. Vinohradníctvo v druhej polovici 18. storočia zažilo veľa otrasov. Kruté mrazy a najmä choroby, ktoré sa šírili zo západnej Európy ohrozovali vinohradníkov. Do tohto obdobia siahajú korene našej 120-ročnej školy, ktorá stála v popredí pri záchrane vinohradov.


      Obdobie Bratislavské 1884-1922


           Spolok bratislavských vinohradníkov mal veľmi prezieravého a múdreho predsedu Jonáša Fülepa, ktorý zobral na seba bremeno vzdelávania a výchovy vinohradníkov, a tak za pomoci mesta Bratislavy založil v roku 1884. Vinársko-záhradnícku školu, ktorá dala základ vinohradníckemu školstvu. Jej prvým riaditeľom bol Karol Engelbrecht. Hoci mala len 16 žiakov, ktorých školilo šesť učiteľov, vo svojom období mala nesmierny význam. Šírila osvetu, nové pestovateľské metódy a vlievala pestovateľom nádej a silu. Až po preukázaní svojej opodstatnenosti v roku 1900 štát prebral povinnosti a začal školu podporovať aj finančne. Cielenou osvetovou prácou škola tiež pomohla zastaviť postup nebezpečných chorôb. Škola sídlila na Matúškovej ulici.


      Obdobie modranské (medzivojnové)


           Preloženie školy z Bratislavy do Modry – najväčšej vinohradníckej obce v ČSR je vysvetľované rôzne. Udialo sa 20. septembra 1922. Riaditeľom sa stal Adolf Fischer, ktorý ju riadil do roku 1937 spolu s internátom a školským majetkom.
      Štát pre jej účely zrekonštruoval kaštieľ rytiera Polczera a zakúpil pozemky na pestovanie viniča a ovocných drevín. Národnostné zloženie študentov bolo rôzne: Slováci, Česi, Maďari, Nemci, Rusi, Ukrajinci, Bulhari, Srbi.
      Okrem vinohradníctva sa mimoriadna pozornosť venovala ovocinárstvu. V roku 1930 takmer každý ovocný strom v okolí Modry pochádzal zo školy. Na škole pôsobilo veľa učiteľov českého pôvodu. Záznamy z pedagogických rád sa až do roku 1938 písali po česky.


      Vojnové a povojnové obdobie 1938-1954


           Život školy bol ovplyvnený vojnovým stavom. Vyučovanie bolo nepravidelné. Do Modry prešla aj záhradnícka škola z Eberhartu (Malinovo pripadlo Maďarsku). Dve školy splynuli do jednej Štátnej vinohradnícko-ovocinárskej a záhradníckej školy, ktorá začala robiť jedno až päťdňové odborné kurzy zamerané na rez viniča, na ochranu proti chorobám, na sadenie a ošetrovanie ovocných stromov. V tom období bol riaditeľom školy Ing. Otakar Bláha.
           Tesne po vojne v roku 1946 bola v Bratislave otvorená Vyššia vinársko-ovocinárska a záhradnícka škola, ktorá v roku 1949 prešla do Modry. Modranská škola bola v tom čase už relatívne dobre rozvinutá (pri škole bolo školské hospodárstvo s pálenicou), a tak vedľa seba pôsobili isté obdobie dve školy, ktoré využívali spoločné zariadenie. Narážali však na priestorové problémy.
           Po reorganizácii poľnohospodárskeho školstva v roku 1952 vznikla Poľnohospodársko-technická škola, odbor vinohradnícko-vinársky v Modre s pôsobnosťou pre celú ČSR. V roku 1954 sa ukončila rekonštrukcia bývalej Evanjelickej a. v. dievčenskej dištriktuálnej školy, ktorá je sídlom školy až dodnes. Riaditeľom sa stal Ing. Stanislav Musil.


      Obdobie rokov socialistického poľnohospodárstva 1954-1989

                  


           Škola vychovávala poľnohospodárskych odborníkov, najmä technikov pre socialistickú vinohradnícku, vinársku a ovocinársku veľkovýrobu. V živote školy ide o obdobie istej konsolidácie. Budovali sa školský majetok Fajdal. V roku 1963 sa pretransformoval štátny majetok Senec o rozlohe cca 300 ha.
           Budovali sa nové vinohrady, ovocné sady, modernizovali sa hospodárske budovy. V roku 1975 sa rozšírila a modernizovala školská pivnica. V roku 1970 sa dostaval nový domov mládeže (270 lôžok). V tom istom roku bola dostavaná telocvičňa.
           V roku 1973 prevzal vedenie školy Ing. František Piršel. Toto obdobie prináša nové charakteristické črty. Modernizuje sa stará budova školy, dobudovávajú sa kabinetné zbierky. Škola sa angažuje spoločensky, organizujú sa výstavy vína z príležitosti Malokarpatského vinobrania. V roku 1976 sa stáva vedúcim školského majetku Ing. Ladislav Hreha. Modernizuje sa strojový park, pokračuje sa vo výsadbe vinohradov a sadov, postavili sa moderné bytové jednotky pre zamestnancov. Vína produkované v školskej pivnici zaznamenávajú prenikavé výsledky na domácich, ale i Európskych výstavách.

      Obdobie porevolučné od roku 1989 po súčasnosť
           Do tohto obdobia škola vstúpila pod vedením riaditeľa Ing. Rudolfa Homolu v roku 1989, boli to roky celospoločenského pohybu a revolučných zmien. Mal budovateľské myšlienky, no v roku 1991 odchádza do predčasného dôchodku. V roku 1991 sa stáva riaditeľom Mgr. Slavomír Zoch. Začína obdobie budovania a modernizácie školy po stránke materiálnej i po stránke zmeny obsahu vyučovania. V roku 1993 sa mení názov školy na Strednú vinársko-ovocinársku školu v Modre.
           Vybudovala sa nová prístavba školy v hodnote 50 mil. Sk, v ktorej sú odborné učebne, laboratóriá, ktoré sú vybavené modernou didaktickou technikou. Objekt bol daný do prevádzky v roku 1996. Učebné osnovy používané do roku 1991 sa stali vplyvom zmeny spôsobu hospodárenia v poľnohospodárstve neaktuálne. Zavedením nových odborných zameraní sa vyučovanie podstatne inovovalo.

           V roku 1994 sa do učebných osnov zaradilo podnikanie vo vinohradníctve a ovocinárstve s rozširujúcimi predmetmi – ekonomika, poľnohospodársky marketing, písanie na stroji, účtovníctvo, výpočtová technika.
           V roku 1995 to bola agroturistika s rozširujúcimi predmetmi – turistika na vidieku, manažment v agroturistike, služby v agroturistike, víno v gastronómii, náuka o nápojoch. Škola vykonala veľký krok v počítačovej gramotnosti žiakov, ale aj učiteľov. Je dobre vybavená výpočtovou technikou v rámci Infoveku, ale vďaka sponzorom a rodičom. Internetové pripojenie školy je od roku 2001.
      Škola je zapojená do týchto aktivít spojených s využitím výpočtovej techniky – Junior Achievement (Podnikanie v cestovnom ruchu – TTBiz, Poznaj svoje peniaze, Banky v akcii, e-Ekonómia), CISCO Networking Academy Program, Infovek.
           Škola počtom žiakov patrí medzi menšie. Svojou aktivitou však prevýši aj omnoho väčšie školy. Projekty, do ktorých sa zapojila pomohli nielen získať potrebné mimorozpočtové finančné prostriedky, ale posunuli mnohých šikovných žiakov vpred i v odbornom raste. Boli to napríklad: Otvorená škola,  Digitálni štúrovci, Otvorený región, Socrates - Comenius, Jazykové  laboratóriá, (o projektoch viď v inej kapitole).
           Dôležitou zložkou vzdelávania na odbornej škole je praktické vyučovanie. Od roku 1960 sa vykonávalo na Školskom majetku Fajdal. V roku 2002 rozhodnutím zriaďovateľa BSK bol Školský majetok prenajatý firme Víno Modra a po dobe trojročného prenájmu následne vyradený zo siete školských zariadení. Škola sa ocitla v nezávidenia hodnej situácii, nemala vlastné vinice, sady, pivnicu. Dňa 15. júna 2005 bolo pod tlakom vedenia školy i odbornej verejnosti vytvorené cvičné školské zariadenie Stredisko odbornej praxe a škola začínala s budovaním pre ňu tak potrebného zariadenia od začiatku. Do užívania bola vrátená zdevastovaná pivnica v objekte „pálenica“, vinohrady o rozlohe cca 2 ha, boli  prijatí dvaja zamestnanci a vedúceho strediska vykonával vedúci praxe. Mechanizácia takmer neexistovala. Okamžite bol vypracovaný projekt na rekonštrukciu pivnice a degustačnej miestnosti.
           Vedenie školy sa stretlo s mimoriadnym pochopením nového vedenia BSK. Na stavebné úpravy pivnice bolo vynaložených cca 1 mil. Sk, nová technologická linka na riadené kvasenie vína si vyžiadala cca 4 mil. Sk a vytvorenie degustačnej miestnosti cca 2 mil. Sk. Prvá úroda na tejto linke bola spracovaná na jeseň 2006. Prestavba trvala 555 dní. V jesennom období 2007 bude vybudovaný ovocný sad cca 0,7 ha, v ktorom budú zastúpené všetky ovocné druhy. BSK podporil SOP 1,7 mil. Sk nákupom traktora a mechanizačných prostriedkov, tak potrebných na vyučovanie ako aj na potreby obrábania. Treba povedať, že aj poľnohospodárska komisia pri MÚ v Modre sa v ťažkom období školy zachovala ku škole dobre. Poskytla formou bezplatného prenájmu 1,2 ha vinohradu a cca 1 ha plochy na výsadbu ovocného sadu.
           Snaha vedenia školy a zabezpečenie kvality odbornej prípravy vo vlastnom zariadení je dovŕšená. Stredisko odbornej praxe vyrába 6 druhov bieleho vína  - RR, RŠ, RB, MO, Veltlínske zelené, Chardonnay  a 2 druhy červeného vína – Frankovka, Cabernet Sauvignon. Agroturistika sa vykonáva v degustačnej miestnosti za účasti žiakov.
           Škola sa o svojich absolventov stará i po stránke odbornej. Každoročne už 15 rokov bez prestávky organizuje ovocinársky seminár spojený s degustáciou jabĺk a vinohradnícko-vinársky seminár. Na obidvoch odznievajú aktuálne prednášky na momentálnu situáciu v odbore.
           SVOŠ Modra má vysoký kredit v radoch odbornej verejnosti a tiež u svojich nadriadených. V roku 2006 bola  škola poverená MŠ SR a ŠIOV organizovaním celoslovenského kola SOČ – v spolupráci s PaKA a SOU lesnícke Modra.
           Škola vychováva všestranne pripravených ľudí, ktorí sa dokážu začleniť do pracovného pomeru nielen v študovanom odbore, ale vďaka odborným zameraniam aj mimo neho. Tešia nás úspechy študentov v odborných súťažiach (Kráľovná vína ČSR, Zlaté nožnice, SOČ). Teší nás aj to, že absolventi pracujú v odbore aj vďaka jazykovej príprave mimo územia republiky.
           Naši absolventi už v minulosti pracovali vo vinohradoch v  Americkej Pensylvánii. V posledných rokoch sa zúčastňujú ročnej odbornej praxe v Amerike. V školskom roku 2005/2006 3 žiaci, 2006/2007  2 žiaci, 2007/2008  4 žiaci. Prichádzajú o nich len pochvalné správy.
           Z načrtnutej histórie vidieť, že škola sa vždy dokázala včas prispôsobiť potrebám doby a vždy vychovávala dobrých odborníkov. Myslím si, že sme v tomto smere nezostali našim predchodcom nič dlžní.


      Mgr. Slavomír Zoch
      riaditeľ školy v období 1991 - 2017