• Odborné exkurzie

     • ŠKOLSKÝ ROK 2021/22

     •  Odborné a vlastivedné exkurzie

      Odborné exkurzie sa v roku 2021/22 budú vykonávať v súlade so školským semaforom a epidemiologickou situáciou na Slovensku.

            Odborné a vlastivedné exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou vyučovacieho procesu na stredných školách. Úlohou hlavne odborných exkurzií je spájanie teoretického vyučovania s problematikou praxe pri návštevách rôznych výrobných prevádzok poľnohospodárskeho a agroturistického charakteru.

           Pri plánovaní vlastivednej exkurzie nezabudnúť na návštevu koncentračného tábora a venovať tak pozornosť otázkam holokaustu, neznášanlivosti medzi národmi, xenofóbii, rasovej diskriminácii.

           Organizáciu odborných a vlastivedných exkurzií upravujú učebné osnovy č. 2360/90-21 a 279/94-21. Vzhľadom na študijný odbor našej školy je potrebné pri zostavovaní odbornej exkurzie venovať pozornosť predovšetkým na výskum, pestovanie alebo spracovanie poľnohospodárskych komodít. Prioritu treba venovať ovocinárskym, vinohradníckym a vinárskym prevádzkam. Z hľadiska veľkosti prevádzok treba voliť rozmanitú škálu od väčších podnikov až po rodinné firmy a gastronomické prevádzky. Oblasti, v ktorých sa orientuje exkurzia, sú podľa jednotlivých ročníkov volené tak, aby bolo pokryté celé územia Slovenskej republiky.

       

           Vlastivedné exkurzie sa organizujú v prvých ročníkoch za účelom prehĺbenia poznatkov o prírodných a historických krásach Slovenska, čím sa má pozdvihnúť národné povedomie, estetické cítenie a vzťah k prírode.

       

      Zameranie exkurzií prvých ročníkov

       

      Študijné odbory v prvom ročníku:

      4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka

      4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie

      4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika

      4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo

       

      Všetky tri študijné odbory majú rovnakú náplň exkurzií. Cieľom exkurzie je spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok, prírodných krás, chránených prírodných rezervácií a skanzenov. Dĺžka exkurzie trvá 2-3 dni, je možné ju nahradiť jednodňovými exkurziami v okruhu maximálne 100 km.

       

      Zmeranie exkurzií druhého ročníka

       

      Študijné  odbory v druhom ročníku:

      4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – prevádzka

      4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie

      4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika

      4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo

       

      Cieľom exkurzie má byť spoznávanie škôlkarských, výrobných a spracovateľských prevádzok v ovocinárstve a vinohradníctve. Je potrebné sa viac orientovať na ekonomiku prevádzky jednotlivých zariadení. Odporúčame vybrať si podnikateľské subjekty stredných, prípadne malých rozmerov s nadviazaním na priamu realizáciu predaja výrobkov. Oblasť zamerania -  významné regióny západného Slovenska. Návšteva hotelového zariadenia, gastronomických prevádzok a vinoték zameraných na prehliadku prevádzky. Odporúča sa ju spojiť s prehliadkou výrobných podnikov z oblasti ovocinárstva a vinohradníctva v týchto regiónoch. Exkurzia je 2-3 dňová

       

      Odborná exkurzia pre tretí ročník

       

      Študijné odbory v treťom ročníku:

      4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie

      4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo

       

      Cieľom exkurzie má byť spoznávanie prevádzok zameraných na výrobu a spracovanie ovocia a hrozna, prípadne iných produktov. Odporúčame sústrediť sa na ekonomiku podnikov, organizačnú štruktúru, marketing a pod. Pre  odbor somelierstvo odporúčame pripojiť prevádzky v oblasti Malokarpatskej vínnej cesty v spojitosti s poskytovaním služieb v agroturistike a prezentácie vín vo vinotékach  a gastronomických prevádzkach. Oblasť zamerania: západné Slovensko. Exkurzia je 3-4 dňová.

       

       

      Odborná exkurzia pre štvrté ročníky

       

      Študijné  odbory vo štvrtom ročníku:

      4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo – podnikanie

      4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika

      4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – somelierstvo

       

      Cieľom exkurzie je ukázať fungovanie malých, stredných a veľkých poľnohospodárskych, prípadne nepoľnohospodárskych podnikov, predovšetkým ich ekonomické pôsobenie v súčasných podmienkach. Zamerať sa na prevádzky, ktoré nielen vyrábajú, ale predovšetkým spracovávajú a finalizujú svoje výrobky do trhovej podoby. Odporúča sa tiež voliť podniky, ktoré sa orientujú na výrobu ovocinárskych a vinohradníckych komodít, s prihliadnutím na využívanie malej a strednej mechanizácie. Oblasť zamerania: celoslovenská pôsobnosť a južná Morava. Exkurzia je 4-5 dňová. Pre  someliersky odbor je vhodné zaradiť typické gastronomické zariadenia. Zamerať sa na prezentáciu a podávanie typických krajových špecialít z gastronomickej a vinárskej produkcie.

       

      Všeobecné usmernenie:

       

      Triedy v jednotlivých ročníkoch sú v posledných rokoch málo početné, z ekonomických dôvodov sa budú triedy v ročníkoch spájať. Exkurzie musia byť plánované tak, aby boli pokryté požiadavky na exkurziu pre odbor podnikanie, agroturistiku a somelierstvo.