• Odborné exkurzie

     • ŠKOLSKÝ ROK 2006/2007 a 2007/2008

     • Organizáciu odborných a vlastivedných exkurzií upravujú učebné osnovy č. 2360/90 – 21 a 279/94 – 21.
      Odborné exkurzie sú neoddeliteľnou súčasťou výchovno – vyučovacieho procesu. Ich hlavnou úlohou je prepojenie teoretického vyučovania s priamou praktickou činnosťou v naštívených výrobných prevádzkach. Vzhľadom na štúdijný odbor na našej škole je potrebné pri zostavovaní plánov odbornej exkurzie venovať pozornosť predovšetkým na výskum, na najnovšie technológie výroby vína, pestovania viniča, ovocia.  Z hľadiska návštevy veľkosti prevádzok je potrebné voliť rozmanitú škálu od väčších podnikov až po rodinné firmy. Oblasti, do ktorých sa orientujú exkurzie sú podľa jednotlivých ročníkov volené tak, aby bolo pokryté celé územie Slovenska.
      Prvé ročníky absolvujú vlastivednú exkurziu, ktorej cieľom je spoznávanie kultúrnych a historických pamiatok, prírodných krás, chránených prírodných retzervácií a skanzenov.
      V školskom roku 2006/2007 žiaci 1.A ročníka absolvovali 3-dňovú exkurziu. Oboznámili sa s kultúrnymi a historickými pamiatkami v meste Trenčín, navštívili Trenčiansky hrad a oboznámili sa s históriou mesta Žilina. Ďalej bola exkurzia zameraná na poznávanie flóry a fauny Súľovských skál. Turistickou vychádzkou žiaci spoznali oblasť Jánošíkových dier. Posledný deň žiaci navštívili skanzen vo Vlkolínci, mesto Banská Bystrica a nakoniec Banskú Štiavnicu, kde sa uskutočnila prehliadka a sfáranie do bane.
      Žiaci 1.B ročníka absolvovali 4-dňovú exkurziu, ktorej cieľom bolo spoznávanie flóry a fauny ako i poznávaie histórie a súčastnosti navštívených miest. V rámci exkurzie sa žiaci oboznámili s chovom koní v žrebčíne v Topolčiankach ako i z históriou zámku v tomto mestečku. Ďalšie poznávanie histórie a súčastnoti bolo v mestách: Žilina, Vysoké Tatry, Stará Ľubovňa, Banská Bystrica, Banská Štiavnica. Flóru a faunu slovenska žiaci spoznávali na turistických prechádzkach na Chleb, Jánošíkové diery, Hrebienok. Pekným zážitkom pre žiakov bolo splavenie rieky Dunajec a nakoniec sfáranie do bane v Banskej Štiavnici.
      Odborné exkurzie pre 2 ročníky:Počnúc druhými ročníkmi je potrebné voliť náplň exkurzií podľa štúdijných zameraní.
      Zameranie podnikanie:
      Cieľom pre toto zameranie má byť spoznávanie škôlkárskych, výrobných a spracovateľských prevádzok vo vinohradníctve a ovocinárstve. Je potrebné sa viac orientovať na ekonomiku prevádzky jednotlivých zariadení.
      Oblasť zamerania:Významné regióny Západného Slovenska
      Zameranie Agroturistika:
      Cieľom tohto zamerania je spoznávanie služieb poskytovaných v oblasti agroturistiky na slovensku. Jedná sa o služby v oblasti ubytovania, stravovania, turistiky, využívania architektúry regiónov, zvykov a tradícií ľudových remesiel a historických pamiatok.
      Oblasť zamerania:Západné, prípadne Stredné Slovensko
      V školskom roku 2006/2007 sa obidve triedy 2.A a 2.B zučastnili spoločnej trojdňovej exkurzie. Počas exkurzie sa oboznámili s celkovou štruktúrou,výrobou a ekonomikou týchto podnikov:Danubius Fruct s.r.o v Dunajskej Lužnej s firmou Vinárstvo Slováček-Gašparovič, s vinárskimi závodmi Vitis Pezinok, ďalej navštívili Plantex- ovocnú škôlku vo Veselom, vinárske závody Topolčianky,Poľnohospodárske múzeum v Nitre, agroturistickú farmu v Bojniciach ako i nočnú prehliadku zámku v Bojniciach,Centrum rozvoja záhradníctva v Prievidzi a nakoniec Vinárstvo  v Radošinej.
      Odborné exkurzie pre 3 ročníky
      Zameranie podnikanie:
      Cieľom exkurzie je spoznávanie prevádzok zameraných na výrobu a spracovanie ovocia, hrozna prípadne iných produktov. Treba sa sústrediť na ekonomiku podnikov, organizačnú štruktúru, marketing a pod.. Je dobré zvoliť si veľké firmy aby ich bolo možné porovnať s malými firmami.
      Oblasť zamerania Stredné a Južné Slovensko
      Zameranie Agroturistika:
      Cieľom exkurzie je spoznávanie výrobných prevádzok v oblasti vinohradníctva, ovocinárstva ale hlavne vinárstva. Hlavným cieľom je spoznávanie významných podnikov a prevádzok v oblasti Malokarpatskej Vínnej cesty v spojitosti s poskytovaním služieb v agroturistike. Zamerať sa na víno, turistiku vo vybraných prevádzkach typických pre Malokarpatskú oblasť. Odporúča sa navštíviť odbornú výstavu so zameraním na gastronómiu.
      V školskom roku 2006/2007 sa exkurzie zúčastnili obidve triedy 3.A a 3.B spolu. Navštívili Západné Slovensko, Nitriansku a Južnoslovenskú vinohradnícku oblasť. V rámci 3-dňovej exkurzie sa oboznámili s nasledujúcimi firmami:Vinanza a.s. Vráble, Vinárske závody v Topolčiankach, Vinohradnícko – Vinárske družstvo Dvory nad Žitavou, Mužla-kaštiel Bella, Námestie Európy Komárno, Archeologické múzeum v Pezinku, firmu U Gazdu V slovenskom Grobe a Gróbsky dvor – zamerané na históriu rodinného podnikania spojené s prehliadkou penziónu.
      Odborné exkurzie pre 4.ročníky
      Zameranie Podnikanie:
      Cieľom exkurzie je ukázať žiakom činnosť malých, stredných a veľkých podnikov predovšetkým ich ekonomické pôsobenie v súčastných podmienkach. V podnikoch treba voliť prevádzky, ktoré nielen vyrábajú ale predovšetkým spracúvajú a finalizijú svoje výrobky do trhovej podoby. Odporúča sa tiež voliť podniky, ktoré sa orientujú na vyrobu ovocinárstva, zeleninárstva a okrasných komodít s prihliadnutím na možnosti malej a strednej mechanizácie.
      Oblasť zamerania je celoslovenská a Južná Morava. Exkurzia je 4-5 dňová.
      Zameranie Agroturistika:
      Cieľom exkurzie je ukázať žiakom fungovnie typických agroturistických zariadení v západnom regióne a v regióne južnej Moravy. Zamerať sa na prezentáciu a podávanie typických krajových špecialít s gastronomickej a vinárskej produkcie.
      Exkurzia je 4-5 dňová.
      V školskom 2007/2008 sa exkurzie zúčastnili obidve triedy 4.A a 4.B spolu. Navštívili región južnej Moravy.
      Cieľom tejto exkurzie je oboznámenie sa s výrobnými prevádzkami v oblasti južnej Moravy a porovnanie  so Slovenskými prevádzkami. Dôraz je kladený na agroturistiku tejto oblasti. Žiaci navštívili a oboznámili sa s prevádzkami týchto firiem a podnikov:Petrov-pivnica zo stredoveku známa s natáčania filmu „Slovácko sa nesúdi“, Veľké Nemčice-Zemos-jeden z najvčších ovocinárskych podnikov v Čechách, Tanzberg-Bavory prehliadka vinárskeho komplexu spojená s degustáciuo vín, Veľké Pavlovice-Vínium-oboznámenie sa s technológiou výroby a degustácia vyrábaných vín, Valtice-prehliadka zámku a družobnej školy, Čejkovice-návšteva Templářskych pivníc, Znovín-Znojmo oboznámenie sa s prevádzkou a výrobou vína, degustácia, Krížový sklep-degustácia vína,Malovaný sklep-Šatov prehliadka historickej olejomaľby v podzemných častiach.