• Vzdelávací plán

     • Vinohradníctvo a ovocinárstvo zameranie 02 podnikanie

     • Školský vzdelávací program pre študijný odbor 4227600 (od 1.9.2012 4227 M) vinohradníctvo a ovocinárstvo je k nahliadnutiu na sekretariáte školy. 

      Vinohradnictvo_podnikanie_02.docx

       

      Vinohradníctvo - ovocinárstvo zameranie 02 podnikanie

      Predmet

      Ročník

      Spolu

      1.

      2.

      3.

      4.

      Jazyk a komunikácia

      slovenský jazyk a literatúra

      3

      3

      3

      3

      12

                                                     

      cudzí jazyk

      3

      3

      3

      3

      12

                                                     

      Človek a príroda

      chémia

      4

      3

         

      7

                                                     

      Človek a spoločnosť

      dejepis

      1

      1

         

      2

                                                     

      spoločenská komunikácia

           

      2

      2

                                                     

      náuka o spoločnosti

      1

      1

      1

       

      3

                                                     

      Človek a hodnoty

      etická výchova

      1

      1

         

      2

                                                     

      Matematika a práca s informáciami

      matematika

      3

      3

      2

      1

      9

                                                     

      informatika

      2

      2

         

      4

                                                     

      Zdravie a pohyb

      telesná výchova

      2

      2

      2

      2

      8

                                                     

      Odborné vzdelávanie

      náuka o prostredí rastlín

      2

      2

         

      4

                                                     

      stroje a zariadenia

      2

      2

         

      4

                                                     

      vinohradníctvo

       

      2

      3

      3

      8

                                                     

      ovocinárstvo

       

      2

      3

      3

      8

                                                     

      technológia vína a nápojov

         

      3

      3

      6

                                                     

      ekonomika

       

      1

      3

      2

      6

                                                     

      manažment

           

      2

      2

                                                     

      marketing

         

      2

       

      2

                                                     

      právna náuka

         

      1

       

      1

                                                     

      motorové vozidlá

         

      2

       

      2

                                                     

      hospodársky zemepis

      1

      1

         

      2

                                                     

      ochrana rastlín

           

      2

      2

                                                     

      základy bankovníctva a poisťovníctva

           

      2

      2

                                                     

      aplikovaná ekonómia

           

      2

      2

                                                     

      účtovníctvo

           

      3

      3

                                                     

      aplikovaná biológia

      4

      3

         

      7

                                                     

      písanie na stroji

      2

           

      2

                                                     

      Praktická príprava

      praktická príprava

      3

      4

      5

      4

      16