• Modranská Vinárka, o. z.

     • 2 % za rok 2021

     • Ako postupovať pri darovaní 2 % zo zaplatenej dane?

       

      Ak ste zamestnanec:

      1. Do 15. februára 2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
        
      2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
       Tlačivo na stiahnutie: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
        
      3. Vyplňte tlačivo 2__2021.pdf (editovateľné tlačivo s predvyplnenými údajmi pre Modranská Vinárka, o. z.).
      4. Najneskôr do 30. apríla 2022 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

       

      Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

      1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre FO kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
      2. Najneskôr do 31. marca 2022 (Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota) doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska. 


      Ak ste právnická osoba:

      1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre PO kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
      2. Najneskôr do 31. marca 2022 (Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota) doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

       

      Upozornenie:

      Ak fyzická osoba vykonávala v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe potvrdenie a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu. Žiadosť o potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre Modranská Vinárka, o. z. za rok 2021 môžete formou e-mailu podať: zuzanavandakova@svosmo.sk.


      Bližšie informácie získate aj na www.rozhodni.sk, alebo u predsedu Modranská Vinárka, o. z. - zuzanavandakova@svosmo.sk.  

      Údaje o Modranská Vinárka, o. z. ako prijímateľovi 2 % z dane z príjmu do tlačiva daňového priznania (oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane):

          IČO: 51273675
          Právna forma: občianske združenie
          Obchodné meno (názov): Modranská Vinárka, o. z.
          Ulica a číslo: Kostolná 162/3
          PSČ a obec: 900 01 Modra

       

      Vopred Vám ďakujeme za podporu!

       

      Získané prostriedky budú použité na verejnoprospešný účel. Prehľad získaných prostriedkov ako i ich použitie bude zverejnené na stránke www.svosmo.sk v časti Modranská Vinárka, o. z. a v Obchodnom vestníku.