Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Etická výchova

O predmete


Úlohou predmetu je informovať žiakov o etických zásadách a pomáhať mu, aby si vytvoril na dané témy vlastný názor a osvojil si primerané postoje. Kľúčové témy sú normálne hodnoty ľudského správania, hodnotová orientácia a zodpovedné postoje v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva, v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Veľký dôraz kladieme na riešenie aktuálnych problémov.