Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Modranská Vinárka, o. z.

2 % za rok 2018

Ako postupovať pri darovaní 2 % zo zaplatenej dane?

 

Ak ste zamestnanec:

 1. Do 15. februára 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
   
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  Tlačivo na stiahnutie: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
   
 3. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (editovateľné tlačivo s predvyplnenými údajmi pre Modranská Vinárka, o. z.).
   
 4. Najneskôr do 30. apríla 2019 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

 

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre FO kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Najneskôr do 31. marca 2019 (Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota) doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho bydliska. 


Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre PO kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Najneskôr do 31. marca 2019 (Táto lehota platí v prípade, že nežiadate o predlženie lehoty na podanie daňového priznania Ak požiadate o predlženie lehoty, platí nová lehota) doručte riadne vyplnené daňové priznanie na daňový úrad podľa vášho sídla.

 

Upozornenie:

Ak fyzická osoba vykonávala v kalendárnom roku 2018 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe potvrdenie a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu. Žiadosť o potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti pre Modranská Vinárka, o. z. za rok 2018 môžete formou e-mailu podať: rudolftomica@svosmo.sk.


Bližšie informácie získate aj na www.rozhodni.sk, alebo u predsedu Modranská Vinárka, o. z. - rudolftomica@svosmo.sk.  

Údaje o Modranská Vinárka, o. z. ako prijímateľovi 2 % z dane z príjmu do tlačiva daňového priznania (oddiel Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane):

    IČO: 51273675
    Právna forma: občianske združenie
    Obchodné meno (názov): Modranská Vinárka, o. z.
    Ulica a číslo: Kostolná 162/3
    PSČ a obec: 900 01 Modra

Vopred Vám ďakujeme za podporu!

 

Získané prostriedky budú použité na verejnoprospešný účel. Prehľad získaných prostriedkov ako i ich použitie bude zverejnené na stránke www.svosmo.sk v časti Modranská Vinárka, o. z. a v Obchodnom vestníku.