• Prijímacie skúšky

     • Termíny prijmacieho konania

     • Termíny prijímacieho konania sú určené  nasledovne:

      1. Kolo prijímacieho konania:
      1. Do 20. 3. 2022 – rodič alebo zákonný zástupca uchádzača podá prihlášku na SŠ riaditeľovi základnej školy na ktorej študuje.
      2. Do 16. 4. 2022 – riaditeľ základnej školy doručí prihlášku prostredníctvom doporučenej pošty na adresu školy (Kostolná 3, Modra), alebo odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu info@svosmo.sk, alebo cez EduPage.
      3. Termíny prijímacej skúšky  :
      1. 2. 5. 2022 – v prvom termíne prvého kola
      2. 9. 5. 2022 – v druhom termíne prvého kola.
      1. Do 18.5. 2022 – riaditeľka SOŠVO rozhodne o prijatí alebo neprijatí  na strednú školu na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejní zoznam na webovom sídle a výveske školy. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí doručí škola zákonnému zástupcovi prostredníctvom e-mailu, EduPage, alebo poštou.
      2. Do 23. 2022 – rodič alebo zákonný zástupca doručí strednej škole, na ktorú bol žiak prijatý, potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium, alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. V prípade možnosti sa uskutoční prezenčný zápis.
      3. Do 31. 5. 2022 zverejní riaditeľka školy počet obsadených miest a počet voľných miest na webovom sídle školy.

       

      1. Kolo prijímacieho konania
      1. Do 6. 2022 – oznámi riaditeľka školy možnosť prijímania ďalších uchádzačov, alebo 100% naplnenosť tried na webovom sídle školy. Zároveň ohlási konanie 2. termínu prijímacieho konania.
      2. Do 11. 6. 2022 – rodič alebo zákonný zástupca doručí prihlášku na SŠ pre prijímacie konanie na nenaplnený počet miest (druhý termín)
      3. Do 14. 6. 2022 – prijímacie konanie v druhom termíne
      4. Do 21. 6. 2022 – doručenie rozhodnutí o prijatí alebo neprijatí v druhom termíne
      5. Do 2 6. 2022 – zákonný zástupca oznámi záväzné potvrdenie o nastúpení na SŠ po                2. termíne prijímacieho konania.
      1. Spoločné termíny:

              Do dňa zápisu (25.5.2022) najneskôr však do 31. 8. 2022 – doplnia uchádzači vyjadrenie všeobecného lekára o schopnosti študovať zvolený odbor riaditeľke školy.

       

      Podmienky pre prijímanie žiakov do 1. ročníka SOŠVO v Modre pre školský rok 2022/2023 boli prerokované  na pedagogickej rade 28.2.2022