Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Prijímacie skúšky - kritériá pre školský rok 2020/2021

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium

 

(Meno, Priezvisko, ulica č., PSČ, obec)

Stredná odborná škola

vinársko- ovocinárska

Kostolná 162/3

90001  Modra

V ............................................., dňa ......................

Vec: Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Môj syn/dcéra _________________________________ dátum narodenia _______________ bol prijatý/á na vašu strednú školu.

Vyberiete jednu z nasledujúcich možností:

  • Záväzne potvrdzujem rozhodnutie o prijatí a potvrdzujem nástup na štúdium.
  • Môj syn/dcéra nastupuje na inú strednú školu, preto nenastúpi na štúdium vo vašej strednej škole.

Prosíme o telefonické nahlásenie nástupu do 23.6.2020 v pracovné dni od 9.00 do 12.00 na t.č. 033 647 25 79, a následne originál dokumentu zaslať poštou.

S pozdravom

Podpis uchádzača / zákonného zástupcu

* nehodiace sa preškrtnite