• Projekty na škole

     • Brána k poradenstvu

     • Projekt – Leonardo da Vinci –Brána k poradenstvu

      SVOŠ sa v šk. roku 2006/2007 dohodla na spolupráci pri realizácií projektu programu Leonardo da Vinci – Brána k poradenstvu, ktorého hlavným koordinátorom a kontraktorom  je Competence Forum of Telemark, Nórsko.
      Jedným zo základných cieľov projektu Brána k poradenstvu bolo pilotne overiť nové formy spolupráce medzi inštitúciami služieb zamestnanosti poskytujúcimi informačné a poradenské služby na jednej strane a našou školou, ktorá pripravuje svojich absolventov na vstup na trh práce na strane druhej.
      SVOŠ v rámci projektu plnila nasledovné úlohy
      - žiaci 3 ročníkov sa zapojili do vzdelávacieho programu  kariérového poradenstva, kde

        prednášky a konzultácie  zabezpečovali externí odborní lektori
      - súčasťou realizácie učebného programu bola exkurzia študentov SVOŠ na pracovisku Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Pezinku a jeho informačné a poradenské stredisko s cieľom poskytnúť študentom komplexnú informáciu o činnosti úradu, no najmä o ponuke služieb IPS pre túto cieľovú skupinu
      Študenti mali možnosť navštíviť i Vitis Pezinok, kde okrem technologickej výroby vína , mali možnosť zúčastniť sa na prezentovaní pracovných postupov zamestnávateľa pri prijímaní nových zamestnancov a pri riadení a rozvoji ľudských zdrojov podniku
      Na základe všetkých teoretických a praktických skúsenosti žiaci spracovali dotazník, kde veľmi kladne  zhodnotili vedomosti a zručnosti získané cez uvedený projekt.     

      Výsledkom tohto projektu bolo prepojenie teoretických vedomosti našich študentov s praxou, bezplatné učebné pomôcky, knižná publikácia Brána k poradenstvu a finančný príspevok vo výške  34 650 Sk.