Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Technológia vína a nápojov

O predmete

Predmet „Technológia vína a nápojov“ poskytuje žiakom poznatky o hlavných problémoch vinárskej technológie. V priebehu štúdia sa žiak oboznámi s hroznom ako surovinou na výrobu vína, naučí sa posudzovať jeho kvalitu, t.j. zdravotný stav a zrelosť. V závislosti od druhu a stavu hrozna vie samostatne zvoliť optimálny spôsob jeho spracovania, ošetrenia získaného muštu a nastaviť parametre riadeného kvasného procesu. Získané víno dokáže správne ošetriť, filtrovať, stabilizovať a fľašovať. Na teoretických hodinách a praktických cvičeniach získa budúci absolvent školy základné poznatky z vinárskej mikrobiológie, biochémie a analýzy vína. Víno je schopný odborne senzoricky posúdiť a v zmysle legislatívy uviesť na trh. Teoretické vedomosti si overuje v rámci odbornej a individuálnej praxe na modernom technologickom zariadení školy.