Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Písanie na stroji a korešpondencia

O predmetoch

Písanie na stroji a korešpondencia je predmet, ktorý žiakom poskytuje vedomosti a zručnosti potrebné pre prácu s písomnými informáciami rôzneho druhu. Obsahom učiva je nácvik písania na stroji desaťprstovou hmatovou metódou a naučiť sa písať presne a rýchlo. Žiaci nacvičujú normalizovanú úpravu písomností - písanie súkromných a úradných písomností, osobné listy. Sú zameraní na zamestnanecké písomnosti, ktoré budú pri zamestnávaní sa potrebovať -  najmä životopis, pracovnú zmluvu a ukončenie pracovného pomeru. Osvojujú si písanie vnútropodnikových písomností, písomností z oblasti predaja a nákupu a učia sa manipulovať s písomnými informáciami.
Tento predmet sa vyučuje v 1. a 2. ročníku. Je vytvorená učebňa, v ktorej sú elektrické písacie stroje a ktorá slúži výlučne tomuto predmetu.