Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Účtovníctvo

O predmete

Účtovníctvo --*je neoddeliteľnou súčasťou ekonomických predmetov. Informácie, ktoré študenti (budúci podnikatelia) získajú, slúžia ako východisko tak pre bežné a operatívne rozhodovanie, ako aj pre rozhodovanie do budúcnosti. V rámci predmetu sa zaoberáme s jednoduchým i podvojným účtovníctvom. Cieľom je schopnosť študentov zaznamenať skutočný priebeh podnikateľskej činnosti, vedieť hodnotiť dosiahnuté výsledky a ich analyzovať. Predmetom účtovníctva je účtovanie skutočnosti o

- stave a pohybe majetku

- stave a pohybe záväzkov

- rozdiele majetku a záväzkov

- výnosoch

- nákladoch

- príjmoch

- výdavkoch

- výsledku hospodárenia účtovnej jednotky

Spracovanie všetkých podkladov študenti účtujú cez doklady operatívnej evidencie a následne cez účtovné programy MRP a KROSS.