Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia

Regionálny národopis a ľudová kultúra

O predmete

Regionálny národopis a ľudová kultúra – tento predmet úzko súvisí s turistikou na vidieku. Žiaci sa dopodrobna oboznamujú s charakteristikou a históriou Malokarpatského regiónu, významnými osobnosťami, ľudovými zvykmi, tradíciami,  obyčajmi regiónu – kroje, tradície jedálneho lístka, zvláštnosťami malokarpatských viníc a remeslami. Študenti získajú základné vedomosti aj z geografie, histórie, života v regióne, folkloristiky, enviromentalistiky, rekreológie Malokarpatského regiónu. Mapujú nové regionálne situácie, ktoré spracovávajú do nových aktuálnych učebných pomôcok. Tí,  ktorých dané učivo podrobnejšie zaujíma, majú možnosť realizovať sa aj v krúžkovej činnosti pri tvorbe učebných pomôcok. Predmet regionálny národopis a ľudová kultúra je voliteľným predmetom v odbornom zameraní agroturistika. Vyučuje sa v druhom ročníku.