• Novinky

      • Dôležitá správa pre rodičov a študentov!

      • Prosíme, venujte náležitú pozornosť nasledovnému oznamu.

       Vážení rodičia, milí študenti.

       V nadväznosti na ďalšie prijaté opatrenia Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020, uvádzame:

       Ide o prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach.

       V prvom rade je nutné zdôrazniť, že v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, respektíve samoštúdia detí a žiakov inou formou, ako prezenčnou.

       Zároveň je dôležité zdôrazniť, že obdobie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

       1. Dovoľujem si Vás informovať a požiadať, aby ste ako zákonní zástupcovia žiaka, zabezpečili vzdelávanie Vášho dieťaťa (aj plnoletého), odkontrolovali plnenie jeho úloh.

       2. Vzdelávanie sa kontroluje spätnou väzbou = komunikáciou s vyučujúcim (zaslaním vypracovanej úlohy, vypracovaním online testu a podobne).

       3. Táto evidencia sa zaznamenáva do IŽK (internetovej žiackej knižky) ako známka, poznámka o absolvovaní/ neabsolvovaní vzdelávania.

       4. V prípade evidencie, že Vaše dieťa nevykazuje vzdelávaciu činnosť, budeme postupovať podľa Nariadení odborov školstva jednotlivých vyšších inštitúcií.

       V Modre 20.3.2020

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy

      • Informácia pre uchádzačov o štúdium


      • Vážení rodičia, milí deviataci,

       prijímacie pohovory na štúdium na našej škole sú zo slovenského jazyka a z biológie.

       Okruhy tém z biológie zverejňujeme v priloženom súbore.

       Plánujeme pre vás aj predprijímačkový seminár z biológie, vďaka ktorému sa môžete na pohovory lepšie pripraviť. Termín jeho konania zverejníme.


       Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy


       okruhy_biologia.pdf

      • Informácia pre žiakov - učebné zdroje počas samoštúdia

      • Milí žiaci, keďže zatvorenie škôl bolo neplánované, mnohí máte učebnice a iné pomôcky na internáte, prípadne v škole v skrinkách.

       Možno sa vám nedarí získať vhodné učebné zdroje k úlohám, ktoré máte vypracovať. Prosíme, ak ste v takej situácii, dajte vedieť učiteľovi a požiadajte ho, aby Vám učebné zdroje sprostredkoval – napr. zaslal prezentáciu, prefotené texty z učebníc, prípadne presne zadať vhodné internetové zdroje, z ktorých môžete pri riešení danej úlohy vychádzať.

      • Prerušenie vyučovania od 16.3. - 27.3.2020

      • Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa z dôvodu šírenia respiračného ochorenia prerušuje vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31.3.2020 do 3.4.2020.

      • DÔLEŽITÉ!

      • Vážení rodičia,

       V prípade, že sa u žiaka objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, informujte nás prosím na info@svosmo.skzároveň túto informáciu telefonicky oznámte triednemu učiteľovi.

       Ďakujeme za spoluprácu

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy

        

      • Informácia pre študentov

      • V záujme poskytovania úplných a presných informácií nás  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. požiadala o zverejnenie informácie na webovej stránke našej školy.

       Verím, že aktualizované informácie budú pre Vás užitočné

       Ing.Monika Kisová, riaditeľka                                                                                                                       

       Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

        

       Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.

       Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite.

       Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom eshopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS.

        

       Bližšie informácie o podmienkach registrácie a bezplatnej prepravy získate TU.

        

       Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

       Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

        

       Kontaktné centrum 18188 (pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

       info@slovakrail.sk |  www.zssk.sk |  www.facebook.com/ZSSK.sk

        

      • Usmernenie pre zamestnancov SOŠVO Modra

      • Informácia pre všetkých zamestnancov SOŠVO MODRA:

       Zajtra - v pondelok 9.3.2020 bude o 8,00 h porada pre všetkých zamestnancov školy (pedagogických a nepedagogických) v jedálni školy.

        

       Počas týchto dní je nevyhnutné dôsledne vydezinfikovať všetky

       priestory školských budov, aby sa tým eliminovalo šírenie nákazy.
        

       Samozrejme, ostávajú v platnosti aj všetky predchádzajúce opatrenia a
       odporúčania.

       V Modre, 8.3.2020 o 18:40h

       Ing. Monika Kisová, riadteľka školy

        

      • Informácia pre všetkých študentov k samoštúdiu

      • Na základe záverov porady pedagogického zboru zo dňa 9.3.2020 sú študijné materiály, úlohy a zadania zvereňované študentom cez systém edupage v časti https://svosmo.edupage.org/exam/ 

       Žiaci sú povinní vzdelávať sa dočasne formou e-learningu.

       Popis úlohy sa Vám zobrazuje aj bez prihlásenia. Avšak materiály si môžete stiahnuť len v prípade, že sa do systému edupage prihlásite. Preto sú žiaci, ktorí nepoužívajú mobilnú aplikáciu, povinní minimálne 1 x denne sa do systému prihlásiť a skontrolovať si podklady.

       Toto usmernenie je vydané počas zatvorenia školy v súvislosti s epidemiologickou situáciou a platí do odvolania.

       Vaši pedagógovia

      • Mimoriadne usmernenie k epidemiologickej situácii

      • Publikované 8.3.2020 o 18:30h

        

       Na základe záverov dnešného rokovania krízového štábu BSK  (8.3.2020, nedeľa) v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme zaslať nasledovné usmernenie:

       Vzhľadom na to, že sa na viacerých školách vyskytli podozrenia, že niektorí zo žiakov mohli prísť do kontaktu s osobami, ktoré boli pozitívne testované a bola u nich potvrdená nákaza novým koronavírusom,Bratislavský samosprávny kraj

       prerušuje vyučovanie od pondelka 9. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020.

       Prerušenie sa týka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

       Informácie pre rodičov, ako postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus nájdete na stránke Sociálnej poisťovne a na našej stránke https://bratislavskykraj.sk/zamestnanie/ .

       Odporúčame, ak je to možné, realizovať vyučovanie e-learningovou formou.

       Samozrejme, ostávajú v platnosti aj všetky predchádzajúce opatrenia a odporúčania.

       O ďalšom vývoji Vás budeme, samozrejme, priebežne informovať a v prípade akýchkoľvek otázok a informácií sme nepretržite k dispozícii.

       Cieľom tohto usmernenia nie je vyvolávať paniku a znepokojenie, naopak, máme záujem na tom, aby sa predišlo šíreniu nákazy a aby sme ochránili nielen žiakov, ale aj zamestnancov našich škôl a školských zariadení.

        

       Mgr. Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva BSK

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka SOŠVO Modra

      • Prosba o podporu

      • 2% resp. 3% príspevok z podielu zaplatenej dane pre Modranská Vinárka, o.z.

       Vážení rodičia a priaznivci školy,

       občianske združenie Modranská Vinárka, o. z. bolo založené s poslaním podporovať aktivity školy, jej žiakov a pedagógov Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre.

       V prípade, že nás chcete podporiť príspevkom z podielu zaplatenej dane, stiahnite si priložené tlačivo na tzv. "2% z dane z príjmov". 

       Budeme vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete venovať tieto 2% práve nám, aj vďaka tejto podpore môžeme napĺňať naše poslanie.

       Modranská Vinárka, o.z.

       2___modranska_vinarka.PDF