• Novinky

      • Rozlúčka s maturantmi

      • Milí maturanti ,

                     život nám občas pripraví nečakané prekvapenia a s nimi prichádzajú aj nové výzvy. Takouto bola pre nás aj  výzva na zvládnutie vzdelávania v čase koronakrízy. Nikto z nás pred dvoma mesiacmi netušil, ako si s tým poradíme.

                     Pre Vás bolo toto obdobie náročnejšie o to, že končíte strednú školu a spolu s vašimi učiteľmi ste začali s  prípravou na maturity. Ďakujem Vám, že napriek úplne novým podmienkam  ste to nevzdali a spolu so svojimi vyučujúcimi ste sa zodpovedne a trpezlivo formou online vyučovania pripravovali na úspešné ukončenie stredoškolského štúdia i na skúšku dospelosti .

                     Milí naši maturanti, ďakujem Vám  za to, že ste vždy preukázali svoju spolupatričnosť k triede, učiteľom, škole i Vinárke, že ste počas celých štyroch rokov úspešne reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach i olympiádach.

        

       Ďakujem za úspešnú účasť v súťažiach

       - Mladý someliér v Piešťanoch v marci 2018 Alžbete Babiarovej ( 5. miesto) a Pavlovi Mahríkovi; v apríli 2019 Alžbete Babiarovej (1.miesto),  Bibiáne Dodokovej (5.miesto).
       - Mladý poľnohospodár v Pruskom  Pavlovi Mahríkovi;
       - NAJ AGRO CLAPEC Jozefovi Czakoovi (1.miesto) aj   za1. miesto v NAJ AGRO NÁPAD, Lucii Boďovej (3. miesto) a účasť Júlii Uhlárovej;
       - v Luxembursku za 14-ty ročník Europea Wine Championship Samuelovi Skovajsovi;
       - v Paríži vo februári 2020 Alžbete Babiarovej a Bibiáne Dodokovej;
       - Medzinárodná súťaž v reze viniča Valtice  Júlii Uhlárovej, Pavlovi Mahríkovi a Skovajsovi Samuelovi;
       - v  reze viniča o "Zlaté nožnice" Pavlovi Mahríkovi a Adriánovi Cíferskému.

       Vďaka patrí

       -  za riešenie projektu 100 rokov modernej štátnosti v decembri 2018 Samuelovi Budinskému (1. miesto) a Alžbete Babiarovej ( 3. miesto);
       - za pomoc pri organizácii Ochutnávky vín mladých vinárov  Barbore Kovačovskej, Samuelovi Skovajsovi a Lucii Šupinovej;

       - za získanie certifikátu vo vzdelávacom programe Online ekonómia Samuelovi Skovajsovi, Bibiáne Dodokovej, Júlii Uhlárovej a Karin Budinskej;
       - všetkým, ktorí  sa zúčastňovali na odborných degustáciách v Modre a okolí;
       - Vám, ktorí ste sa usilovali o výborný prospech počas celého štúdia: JúliaUhlárová, Bibiána Dodoková, Karin Budinská, Samuel Budinský a Samuel Skovajsa.

        

       Milí maturanti!

                     Aj keď nemáte možnosť počuť tóny posledného školského zvonenia, zatvárate za sebou  dvere  stredoškolského štúdia a vydávate sa na novú cestu. V mene všetkých učiteľov vyjadrujem presvedčenie,  že na našu školu nezabudnete a budete sa k nej vracať nielen v spomienkach.

                     Všetkým Vám prajem veľa zdravia, veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote  a veľa šťastia pri napĺňaní Vašich snov i túžob.

        

                                                                                                                        Ing. Monika Kisová, riaditeľka

      • Výsadba demonštračného vinohradu

      • Čas, ktorý nám vymedzila koronakríza, priniesol ticho, ale aj priestor na hľadanie nových možností a riešení.

                       V  areáli školy, hneď vedľa hlavnej budovy, postupne odumierali staré tuje. A tak  bolo potrebné zrealizovať ich likvidáciu, vrátane vykopania koreňovej sústavy. No a aby nezostalo len pri likvidácii, hľadalo sa riešenie a Ing. Rastislav Schön a jeho pracovný tím sa rozhodol pre výsadbu demonštračného vinohradu.
       Po odstránení koreňov sa musela pôda prekypriť a urovnať, aby mohla začať samotná výsadba. Viničové sadenice sa vkladali  do ručne vykopaných a dôkladne zavlažených jám vo vzdialenosti 1 m od seba a nakoniec sa zahrnuli kopčekom pôdy.

                       Vysadilo sa 12 kusov sadeníc interšpecifických stolových odrôd viniča - Lilla, Angela a Isabela,  ktoré sponzorsky dodala firma OSLAVAN SLOVAKIA, s.r.o., Bánovce nad Bebravou.

       Aj táto skutočnosť je dôkazom toho, že v každom čase a za každých okolností životu pomáhajú práve zmysluplné aktivity človeka.

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy

      • Ako sa nám darí v čase koronakrízy...

      • Vážení rodičia, milí priatelia školy,

       prihováram sa Vám v tomto čase, aby som Vám sprostredkovala informácie, ako sa nám darí realizovať vyučovanie počas dištančného vzdelávania.

                   Uvedomila som si, akou výhodou pre našich žiakov a učiteľov je, že už majú skúsenosť s online vyučovaním. Dlhodobo využívame systém EduPage na zadávanie úloh a spätnú väzbu - aj online testovanie.  
                   A tak sme hľadali najmä možnosti na expozíciu nového učiva, keďže osobný kontakt učiteľa a študenta je v tomto čase obmedzený. Študenti dostávali online informácie o  učebnicových a iných zdrojoch na samoštúdium a využíval sa aj výklad písomnou formou. Učitelia volili metódu rozličných foriem otázok a odpovedí na pochopenie riešeného problému, zvukových nahrávok s výkladom učiva, či zabezpečenie komunikácie cez videokonferencie.
                  
                   Aby sa radosť z učenia a práce nestratila, využívali aj zábavné formy ako kvízy, súťaže a hádanky, do ktorých neraz zapojili aj  rodinných príslušníkov. Zaujal aj projekt „Hľadá sa majiteľ knižnice“ učiteľky slovenského jazyka a literatúry. Študenti nafotili svoje knižnice a vybrali najobľúbenejšie dielo, ku ktorému napísali recenziu. Vybrané príspevky študentov boli uverejnené na  facebooku a úlohou študentov, učiteľov aj rodičov bolo uhádnuť, komu knižnica patrí. Z tvorivej dielne kolegyne v rámci predmetu dejiny vinohradníctva vznikol kvíz „Hľadá sa osobnosť Modry“. Študenti mali na základe fotografie významnej modranskej osobnosti zistiť, o koho ide, ako  prispela k vinárskej tradícii Modry, či nášho regiónu.
                   A keďže neoddeliteľnou súčasťou výučby na našej škole je odborná prax , v čase pandémie sa o školský vinohrad, školskú pivnicu a ovocný sad namiesto žiakov postarali pracovníci školy.

       A ako prebiehala výučba ekonomických predmetov?

                   Nové učivo učitelia sprostredkovávali formou prezentácií, usmernení k práci s učebnicou a odporúčaní internetových zdrojov, zvukovými nahrávkami s výkladom vyučujúceho. Pri opakovaní a utvrdzovaní učiva (najmä pre maturantov) využívali online vyučovanie cez aplikáciu Zoom.
                   Učitelia sa venovali aktuálnym prognózam ekonomiky SR, ktoré vydáva NBS, spájali teóriu o ekonomických hospodárskych cykloch, ekonomickom raste, zamestnanosti a inflácii s aktuálnou ekonomickou situáciou tým, že žiakom boli zasielané odporúčané internetové zdroje.
       Využívali aj YouTube videá s náučnými témami zameranými na mladých ľudí.
                   Pre žiakov, ktorí mali záujem naučiť sa viac a pochopiť aktuálnu situáciu v kontexte naučenej teórie, ponúkli možnosť zúčastniť sa  webinára „Ako koronakríza zmení našu ekonomiku“, ktorý organizovala spoločnosť JA Slovensko a diskutovali v nej odborníci z NBS a Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. V rámci tohto webinára sa žiaci veľmi zrozumiteľným spôsobom mohli oboznámiť s predpokladanými trendmi ekonomického vývoja SR a tiež pochopiť jeho súvislosti.

                   Aj keď sú to v čase pandémie úžasné alternatívne možnosti, zhodujeme sa  v tom, že osobný kontakt učiteľa a žiaka, či aktívna práca a spolupráca žiakov  nie je plnohodnotne nahraditeľná dištančnou formou. Všetkým zúčastneným na vyučovacom procese - žiakom i učiteľom - chýba okamžitá spätná väzba. Najciteľnejšie sa to prejavuje v odborných vinohradníckych a ovocinárskych predmetoch, kde je praktická ukážka nevyhnutnou súčasťou štúdia, aj keď sú nahrádzané dostupnými videoukážkami.

                    Ďakujem našim  technikom, učiteľom a žiakom, ktorí sa podieľali  na zabezpečení optimálnej kvality a priebehu vyučovania. Všetkým pracovníkom školy, ktorí zabezpečovali jej chod v nezvyčajných podmienkach pandémie a želám všetkým veľa zdravia, aby sme tento školský rok ukončili úspešne.

       A zároveň sa teším sa osobné stretnutie u nás v škole!

        

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy
        

        

      • Kritériá pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

      • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska,

        Kostolná 162/3, 900 01  Modra

                  

       telefón: 033/6472579

       e-mail: info@svosmo.sk

       web: www.svosmo.sk                                                                                Kód školy: 615501

        

       Kritériá

       pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka

       v školskom roku 2020/2021

        

                   Riaditeľka školy určuje kritériá pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) takto:

         

                 1. Zohľadnenie študijných výsledkov

                 Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

        

       1.1 Povinné predmety:

                 Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka .

       • Slovenský jazyk a literatúra
       • Matematika

       1.2  Profilové predmety :

       • Biológia
       • Chémia
       • Geografia

                   Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4-x).(4-x), kde x je známka .

       1.3 Doplnkové predmety:

       • Technika
       • Dejepis
       • Občianska náuka

                   Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka .

        

                 2. Prospech

                Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

        

                 3. Ďalšie kritériá

                 Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu (0;100) bodov.

       3.1 Predmetová olympiáda

       Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), DEJ, MAT, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

       3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

       Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

       Započítavanie úspešnosti v predmetových olympiádach a súťažiach:
       - celoštátne kolo:        1. –5. miesto    10 bodov
       - úspešnosť v celoštátnom kole               8 bodov
       - krajské kolo:              1. –5. miesto      7 bodov
       - úspešnosť v krajskom kole                    5 bodov
       - okresné kolo:            1. –5. miesto      4 body
       - úspešnosť v okresnom kole                   3 body

        

                 4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

       a/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

       b/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

        

       Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka.

        

       Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka SOŠVO v Modre pre školský rok 2020/2021 boli prerokované na pedagogickej rade 4. mája 2020.

        

       Modra, 5. mája 2020                                                              Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy

      • Úspešní absolventi vzdelávacieho programu JA Slovensko ONLINE EKONÓMIA

      •                                                                    

       Naša škola je do vzdelávacieho programu ONLINE EKONÓMIA zapojená už od jeho začiatkov.

       Program ponúka školám online učebnicu ekonomie /vzdelávací portál/, kde majú žiaci možnosť naučiť sa viac z oblasti ekonomiky, marketingu, manazmentu, ale aj o podnikaní.

       Žiaci majú na začiatku  vstupný test, následne pracujú na jednotlivých kapitolách a snahou každého je úspešne absolvovať výstupný  centrálny test.

       Tu žiak musí získať až 75-percentnú úspešnosť, čo je  velmi náročne.

        

       S radosťou oznamujem, že žiaci štvrtého ročníka:

        

       Samuel Skovajsa

       Bibiána Dodoková

       Júlia Uhlárová

       Karin Budinská

        

       splnili požadované náročné kritéria a získali certifikát za úspešné absolvovanie tohto programu.

       Gratulujeme!   

        

       Ing. I. Matuškovičová, učiteľka vyškolená organizáciou Junior Achievement Slovensko pre vzd. program ONLINE EKONÓMIA

       V Modre, 4.5.2020