• Novinky

      • Máme ďalších úspešných absolventov programu Viac ako peniaze

      • Gratulujeme úspešným absolventom dvojročného vzdelávacieho programu Viac ako peniaze - žiakom študijného odboru PODNIKANIE:

       Pavlovi Irhovi

       Alexandre Jančovičovej

       Margite Nečníkovej

       Jakubovi Romanovi

       Pavlovi Skovajsovi

       Filipovi Tušanovi

       Šimonovi Viglašovi.


       Hlavným cieľom vzdelávacieho programu Viac ako peniaze je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Absolventi získavajú informácie a najnovšie poznatky z oblasti finančnej gramotnosti.  Získané kompetencie a zručnosti budú môcť zužitkovať v praxi aj v osobnom živote.

       Vzdelávací program Viac ako peniaze je súčasťou podnikateľského vzdelávania na našej škole v 1. a 2. ročníku. Program je vytvorený neziskovou vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko. 

      • Úspech Martina Ondroviča v SOČ

      • Aj v tomto roku sa žiaci zúčastnili stredoškolskej odbornej činnosti. Žiak 3.A triedy Martin Ondrovič za prácu v odbore 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia s názvom: "Dula podlhovastá a jej využitie v agroturistike", získal v krajskom kole krásne 2. miesto. Blahoželáme!

       Ing. Jana Novotná

      • Informácia o druhom kole prijímacieho konania


      • Do 19.júna 2020  môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať na Strednú odbornú školu vinársko - ovocinársku v Modre ďalšiu prihlášku.


       Uvádzame počet  voľných miest v jednotlivých odboroch:

       4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka                     počet voľných miest      5

       4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie                    počet voľných miest      3

       4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika                  počet voľných miest      1

       4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo - somelierstvo                  počet voľných miest      5


       Prihlášku je možné podať aj elektronicky.

       Prihlášku potvrdenú základnou školou je potrebné doručiť poštou spolu s potrebnými dokladmi - kópie vysvedčení a diplomov z olympiád a súťaží.  V prípade, že má uchádzač záujem o odbor 4227 M 01 vinárstvo a ovocinárstvo – prevádzka, je to potrebné uviesť v poznámke elektronickej prihlášky.

       Pre výber uchádzačov platia tie isté kritériá ako v prvom kole uverejnené na web stránke školy, v sekcii prijímacie skúšky.

       Po prijatí rozhodnutia zákonný zástupca doručí písomné potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na školu do 30. júna 2020.       V Modre, 11.06.2020


                                                                                                     Ing. Monika Kisová, riaditeľka

      • Záverečný príhovor JA firmy Vinárka

      • Vážení akcionári JA firmy Vinárka,

       Aplikovaná ekonómia na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej patrí medzi zážitkové predmety. Tento predmet vytvára priestor na vlastné skúsenosti so skutočným podnikaním.

       Každý rok sa študenti nesmierne tešia, že si môžu vytvoriť vlastnú firmu, kde sa stretnú s reálnym podnikaním.

       Nebolo to inak ani tento školský rok. V septembri sa študenti odboru podnikanie zaregistrovali do obchodného registra a mohli začať podnikať.

       Medzi naše podnikateľské aktivity patrilo občerstvenie pri príležitosti imatrikulácii, usporiadanie zájazdu do Rakúska na vianočné trhy, zabezpečenie pre maturantov - poháre na stužkovú slávnosť a samozrejme najväčšia akcia Ochutnávka vín mladých vinárov.

       Samotná akcia nám dala poriadne zabrať, ale  s pomocou pedag. i nepedag. pracovníkov sme to zvládli. Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na študentov, ktorí nám veľmi pomohli. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali a snažili sa pomôcť pri takej skvelej akcii.

       Prišla však pandémia a my sme stáli pri otázke ako firmu ukončiť. Museli sme spracovať všetky ekonomické informácie /výkaz ziskov a strát, výkaz príjmov a výdavkov, rozdelenie zisku, dividendy, vypočítať dane a pod/. Úlohy boli nesmierne náročné na spracovanie, ale podarilo sa a JA firma Vinárka úspešne ukončila svoju činnosť výmazom z obchodného registra.

       Akcionárom boli vyplatené dividendy /tým, ktorí nemali možnosť predložiť akcie, budú dividendy vyplatené v mesiaci september/, dane boli poslané do JA Slovensko a na podporu ekonomickej učebne sme previedli  krásnu sumu.

       Čo povedať na záver?

       Program hodnotíme veľmi úspešne, naučili sme sa nové zručnosti, častokrát sme sa museli prekonať a hlavne sme získali dôležité informácie do ďalšieho života. Zároveň sme sa zúčastnili rôznych seminárov a workshopov, ktoré nám poskytli veľmi veľa informácií.

       Na záver chceme podkovať ešte raz všetkým, ktorí nás podporili a hlavne pani Ing. Ide Matuškovičovej, ktorá nám nesmierne pomohla, hlavne  v ekonomickej oblasti, kde má veľké skúsenosti.

       Sme veľmi radi, že sme mohli byť  súčasťou programu JA firmy Vinárka a držíme palce našim nástupcom !       

       JA firma Vinárka