• Novinky

      • Informácia pre žiakov a rodičov na začiatok školského roka 2020/2021

      •  

       • Riadne školské vyučovanie začína 2. septembra 2020 o 8.00 hodine.
       • Každý žiak predloží triednemu učiteľovi Zdravotný dotazník (viď. príloha č.2)  a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (viď. príloha č.3). oba dokumenty musia byť podpísané zákonným zástupcom, prípadne plnoletým žiakom.
       • Žiak vchádza do budovy školy iba hlavným vchodom cez vrátnicu.
       • Pri vstupe je každá osoba povinná rešpektovať oznam zákonným zástupcom a žiakom o príznakoch COVID 19 ((viď. príloha č.1)
       • Zákonný zástupca do budovy školy nevstupuje, pokiaľ to situácia nevyžaduje.
       • Žiakov budú pred budovou školy čakať triedni učitelia.
       • Každý žiak musí prejsť pred vstupom do budovy meraním teploty.
       • Pred vstupom do budovy si každý žiak dezinfikuje ruky bezdotykovým dezinfekčným prostriedkom.
       • Od 7.30 do 8.00 sa priebežne každému žiakovi zmeria  teplota a následne pôjde spolu s triednym učiteľom a spolužiakmi do svojej triedy.
       • Všetci  žiaci pri nástupe do školy si musia priniesť 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky a vlastné pero.
       • Žiak si musí priniesť vhodnú tašku na učebnice.
       • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Dodržiavajú zásadu R-O-R (rúško-odstup-ruky).
       • Žiaci 1. ročníkov, ktorí budú ubytovaní na internáte, si potrebujú doniesť športové oblečenie a obuv vhodnú do terénu.
       • Pre žiakov, ktorí sú ubytovaní na ŠI, bude internát otvorený aj počas víkendov.
       • Pokyny školy vypracované  v súlade  s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR.

        

       V  Modre 28.08.2020

        

       Ing. Monika Kisová,

       riaditeľka školy

      • Oznam pre žiakov ubytovaných v ŠI pri SOŠVO v Modre

      •  

        

       Z dôvodu technických úprav ( maľovanie ) prosíme, aby si žiaci priniesli do ŠI iba najnutnejšie  osobné veci.

       Pri pobyte v ŠI treba dodržiavať manuál MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/data/att/17081.pdf a pokyny ŠI,

       s ktorými žiaci budú oboznámení pri nástupe na ubytovanie.

       Žiaci sa ubytovávajú 1. septembra 2020 (utorok) od 14.00 do 18.00 hod.

        

       Jarmila Bútorová,

       vedúca ŠI