• Novinky

      • Výsadba starých odrôd

      • Naši maturanti sa už minulý rok zúčastnili projektu SadOVO, ktorý nedávno dotiahli úspešne dokonca. Hlavnou myšlienkou bola výsadba 10-tich starých odrôd, ktorých skladbu si sami navrhli. Vysádzali sa odrody, ako napr. Borowinka, Krvavka Helíkova, Krasokvet žltý a pod.

       Plán, predprípravu a i samotnú výsadbu absolvovali na výbornú a dnes sa hrdo pýšia, že prispeli k naplneniu krásneho cieľa. Taktiež dúfajú, že stromčekom sa bude dariť a o pár rokov z nich budú veľké rodiace stromy.

       V mene všetkých študentov by som sa chcela poďakovať pracovníkom Živice, že si vybrali práve našu školu, a tiež pani profesorke Volovárovej a pani profesorke Novotnej za pomoc a podporu. ĎAKUJEME !

       Diana Gálisová, 4.B

      • Projekt "Škola škole"

      • Žiaci 1. a 2. ročníka odbor prevádzka a agroturistika sa zapojili do projektu Škola škole podporovaného BSK. V rámci tohto projektu vysadili v SOŠS v Ivanke pri Dunaji Zelený ostrov – marhuľovú alej s tromi odrodami marhúľ: Maďarská, Ligeti óriás a Karola. Súčasťou boli aj popisné tabule s názvom a popisom odrôd a ich význam vo výžive. Zabezpečili i kompostér s popisom kompostovania rastlinného materiálu. Týmto sa môžu žiaci prakticky zapojiť do zlepšovania životného prostredia na svojej škole.

       Naši žiaci navštívili odborné pracovisko v Blahove, kde mali možnosť vidieť praktické vyučovanie pri výlove rýb, oboznámiť sa  s chovnými druhmi rýb, rastlinnou flórou a vplyvom rybného hospodárstva na životné prostredie. Žiaci získali nové vedomosti, ktoré potvrdili záverečným testom.

       Rada by som poďakovala všetkým, ktorí sa zúčastnili na úspešnom ukončení tohto projektu: žiakom 1.A, 2.B odbor prevádzka a agroturistika, Ing. Zuzane Vandákovej, Ing. Jarmile Volovárovej, Ing. Petrovi Írovi a tiež SOŠS v Ivánke pri Dunaji a BSK za finančnú podporu.

       Ing. Jana Novotná

      • Prezentácia firmy Oslavan

      • Dňa 10.novembra 2021 firma Oslavan uskutočnila prezentáciu náradia švajčiarskej firmy FELCO pre študentov našej školy, ktorí toto náradie používajú (pílky, nože, nožnice). V druhej časti si študenti mali možnosť po praktickej ukážke svoje náradie nabrúsiť, ošetriť a pripraviť na plnenie tém učebnej praxe.

      • ŠKOLENIE MANAŽMENTU

      • Dňa 3. novembra si pre nás Junior Achievement Slovensko v spolupráci s firmou AT&T Global Network Services Slovakia pripravilo ŠKOLENIE MANAŽMENTU ŠTUDENTSKÝCH FIRIEM, ktoré sa uskutočnilo formou online webinára.

       Prebrali sme mnoho zaujímavých tém týkajúcich sa:
       1. Stanovenia cieľov, ich sledovanie a vyhodnotenie – pracovné a osobné ciele, čo je môj produkt a kto je môj zákazník, stanovenie si vízie a misie firmy
       2. Leadershipu – aká má byť osoba lídra, aké sú jeho úlohy, štýly riadenia, vedenia a motivovania ľudí a tímov
       3. Projektového manažmentu – stanovovanie úloh projektu, časový harmonogram, deľba úloh a zodpovednosti v tíme, plánovanie zdrojov, monitoring a vyhodnotenie projektu

             Webinár bol pre nás obohacujúci a chceli by sme sa poďakovať lektorom z medzinárodnej firmy AT&T, rovnako aj programovým manažérom z organizácie Junior Achievememt Slovensko.

                                                                                                             Firma Vinárka

      • Projekt Climvino - Meteostanica - prednáška

      • Naša škola sa zapojila do projektu Climvino, vďaka čomu sme získali meteostanicu, ktorá posiela metrodáta a vyhodnocuje prognózu o signalizáciu  hubových chorôb viniča. Časť meteostanice je umiestnená v objekte pivnice a časť priamo v našom vinohrade Emresovka.

       V piatok 12.11.2021 sa v škole uskutočnila prednáška a prezentácia meteostanice, ktorej sa zúčastnili žiaci celej školy. Veľmi podrobne sa oboznámili so systémom fungovania stanice a s vyhodnocovaním meteo údajov. Študenti tieto poznatky využijú v predmetoch Náuka o prostredí rastlín a Ochrana rastlín a v samotnej praxi.

   • Kontakty

    • Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra, kód školy 615501
    • +421 33/6472579 riaditeľ +421 33/6472580 ústredňa +421 33/6472762 ekonomický úsek +421 33/6406462 stredisko odbornej praxe - pivnica Školská jedáleň +421 33/6472580 klapka 13 E-mail: jozefizof@svosmo.sk Školský internát +421 33/6472580 klapka 36
    • Kostolná 162/3, 900 01 Modra Slovakia
    • 000162311
   • Prihlásenie