• Novinky

      • PF 2021

      •  Pokojné prežitie vianočných sviatkov a v novom roku 2021 veľa zdravia, šťastia a úspechov Vám prajú

        

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy,

       a kolektív zamestnancov SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre 

      • Oznam pre študentov a zákonných zástupcov

      • Oznamujem Vám, že vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

       Vyučovanie začne 11. januára 2021.

       O priebehu a spôsobe vyučovania budete včas informovaní.

        

       Ing. Monika Kisová,riaditeľka SOŠ vinársko-ovocinárskej v Modre 

      • Valné zhromaždenie študentskej firmy Vinárka

      • Dňa 16.12.2020 sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie študentskej firmy Vinárka kvôli aktuálnej
       pandemickej situácii online cez aplikáciu MS Teams.

       Valné zhromaždenie pozostávalo z nasledujúcich bodov:


       1. Otvorenie
       2. Schválenie programu valného zhromaždenia
       3. Návrh a voľba orgánov valného zhromaždenia
       4. Návrh a schválenie stanov firmy
       5. Predstavenie a schválenie podnikateľského plánu firmy
       6. Informácie o školení manažmentu
       7. Návrh a voľba dozornej rady
       8. Záver


       Valné zhromaždenie nás naučilo sa pripraviť aj na takéto situácie, kedy je dôležite vystupovanie a
       podanie svojich nápadov, no ukázalo nám aj koľko úsilia treba vynaložiť, aby všetko fungovalo tak, ako
       má.

       Juraj Čížik, viceprezident pre marketing

      • Školenie manažmentu firmy VINÁRKA

      • V dňoch 24. - 26. novembra 2020 sme sa zúčastnili na školení manažmentu, ktoré bolo organizované formou online konferencie cez MS Teams .

       Tohto školenia sa zúčastnil viceprezident pre financie Adam Lančarič, viceprezident pre ľudské zdroje Dávid Myslík, zástupca prezidenta Matej Zápražný a viceprezident pre výrobu Andrej Štrbík.

       Zamestnanci spoločnosti AT&T v spolupráci s JA Slovensko nám na školení odprezentovali svoje skúsenosti a rady z oblasti projektového a krízového riadenia, marketingu a financií.

       Snažili sa nás pripraviť na reálne problémy v podnikateľskom prostredí, kde sme hrali rôzne hry, ktoré poukazovali na rozhodnutia vo firme.

       Naša JA firma Vinárka získala cenné rady ohľadom vytvorenia zoznamu úloh, časového harmonogramu príprav a monitoringu situácie.

       Sme veľmi radi, že sme sa na školení mohli zúčastniť a tak získať dôležité informácie pre našu firmu Vinárka. Ďakujeme.

       Andrej Štrbík

       firma VINÁRKA

      • Oznam pre študentov

      • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa od 12.10.2020 prechádza na stredných školách na dištančné vzdelávanie.

       Žiadame  žiakov Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre,  aby zostali doma, nechodili do školy ani na internát.

        Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou, podľa rozvrhu, ktorý bude publikovaný v pondelok 12.10.2020.

       Školský internát bude od 12.10.2020 uzavretý do odvolania.

       V prípade otázok kontaktujte svojich triednych učiteľov alebo sekretariát školy.

      • Prezentácia a ukážka pracovných strojov na akumulátory firmy MAKITA

      • Dňa 24.09.2020 nás navštívili zamestnanci firmy Makita, ktorí nám predstavili a názorne predviedli prácu s akumulátorovou technikou, ktorú by sme  mohli využiť aj na práce spojené so školskou tematikou.

       Prednášky sa zúčastnili žiaci 3.A a 3.B triedy, ktorí sa aktívne zapájali pri skúšaní danej techniky.

       Prezentácia a následná ukážka predstaviteľmi firmy Makita boli na profesionálnej úrovni. Pri praktickej ukážke aj pri skúšaní techniky žiakmi, boli plne nápomocní, ochotní poradiť alebo ukázať, čo treba s danou technikou robiť.

       Žiakom sa prednáška páčila a tiež sa aktívne zapájali do skúšania techniky.

       Pracovníci firmy Makita boli veľmi ústretoví a ochotní a aj touto cestou sa im chceme poďakovať za zážitok.

       Prednášku ukončila ďakovnými slovami riaditeľka školy Ing. Kisová Monika.

       Ing. V. Doktorík

      • Workshop INOVUJME.SK

      • V stredu 23.9.2020 sme sa zúčastnili workshopu, ktorý organizovali zástupcovia Národného projektu INOVUJME.SK. Témou boli inovácie a ich využitie v podnikaní.

       Workshop mal zaujímavý priebeh a bol pre nás plný hodnotných informácií.

       Súčasťou workshopu bol i brainstorming založený na synektike slov, jeho cieľom bolo získať nápady na inovováciu školského átria. Navrhovali sme nápady ako by sa dalo naše átrium sprístupniť pre žiakov na vzdelávanie a oddych.

       Pripravili sme si prezentácie, pri ktorých sme využili kreatívne techniky, ktoré sme si osvojili na workshope.

       Naše prezentácie sme následne odprezentovali pred celou triedou, pani riaditeľkou školy, pani zástupkyňou a našou pani profesorkou triednou.

       Ako trieda 4.B sa chceme poďakovať skvelým lektorom projektu i našej škole za to, že sme sa mohli zúčastniť tohto workshopu, z ktorého sme si každý odniesli hlavne veľa vedomostí a  dar - knihu o inovácii.

       Kolektív 4. B triedy

      • Informácia pre žiakov a rodičov na začiatok školského roka 2020/2021

      •  

       • Riadne školské vyučovanie začína 2. septembra 2020 o 8.00 hodine.
       • Každý žiak predloží triednemu učiteľovi Zdravotný dotazník (viď. príloha č.2)  a Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti (viď. príloha č.3). oba dokumenty musia byť podpísané zákonným zástupcom, prípadne plnoletým žiakom.
       • Žiak vchádza do budovy školy iba hlavným vchodom cez vrátnicu.
       • Pri vstupe je každá osoba povinná rešpektovať oznam zákonným zástupcom a žiakom o príznakoch COVID 19 ((viď. príloha č.1)
       • Zákonný zástupca do budovy školy nevstupuje, pokiaľ to situácia nevyžaduje.
       • Žiakov budú pred budovou školy čakať triedni učitelia.
       • Každý žiak musí prejsť pred vstupom do budovy meraním teploty.
       • Pred vstupom do budovy si každý žiak dezinfikuje ruky bezdotykovým dezinfekčným prostriedkom.
       • Od 7.30 do 8.00 sa priebežne každému žiakovi zmeria  teplota a následne pôjde spolu s triednym učiteľom a spolužiakmi do svojej triedy.
       • Všetci  žiaci pri nástupe do školy si musia priniesť 2 rúška, papierové jednorazové vreckovky a vlastné pero.
       • Žiak si musí priniesť vhodnú tašku na učebnice.
       • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Dodržiavajú zásadu R-O-R (rúško-odstup-ruky).
       • Žiaci 1. ročníkov, ktorí budú ubytovaní na internáte, si potrebujú doniesť športové oblečenie a obuv vhodnú do terénu.
       • Pre žiakov, ktorí sú ubytovaní na ŠI, bude internát otvorený aj počas víkendov.
       • Pokyny školy vypracované  v súlade  s opatreniami ÚVZ SR a manuálom MŠVVaŠ SR.

        

       V  Modre 28.08.2020

        

       Ing. Monika Kisová,

       riaditeľka školy

      • Oznam pre žiakov ubytovaných v ŠI pri SOŠVO v Modre

      •  

        

       Z dôvodu technických úprav ( maľovanie ) prosíme, aby si žiaci priniesli do ŠI iba najnutnejšie  osobné veci.

       Pri pobyte v ŠI treba dodržiavať manuál MŠVVaŠ SR https://www.minedu.sk/data/att/17081.pdf a pokyny ŠI,

       s ktorými žiaci budú oboznámení pri nástupe na ubytovanie.

       Žiaci sa ubytovávajú 1. septembra 2020 (utorok) od 14.00 do 18.00 hod.

        

       Jarmila Bútorová,

       vedúca ŠI

        

        

        

        

      • Úradné hodiny počas letných prázdnin

      • Please note that office hours during the holidays will be on weekdays in the time from 08:00 to 12:00.

       If necessary, do not hesitate to contact us in person or via contacts:

       033/6472579 033/6472762    info@svosmo.sk

       The school cellar will be open on weekdays from 08:00 to 12:00.

       In the time from 3.-16. August 2020 will be closed for holidays.

        

       Thank you for your understanding and we wish you a pleasant holiday and summer.

        

       Yours sincerely

       Ing. Monika Kisová

       principal

      • Máme ďalších úspešných absolventov programu Viac ako peniaze

      • Gratulujeme úspešným absolventom dvojročného vzdelávacieho programu Viac ako peniaze - žiakom študijného odboru PODNIKANIE:

       Pavlovi Irhovi

       Alexandre Jančovičovej

       Margite Nečníkovej

       Jakubovi Romanovi

       Pavlovi Skovajsovi

       Filipovi Tušanovi

       Šimonovi Viglašovi.


       Hlavným cieľom vzdelávacieho programu Viac ako peniaze je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Absolventi získavajú informácie a najnovšie poznatky z oblasti finančnej gramotnosti.  Získané kompetencie a zručnosti budú môcť zužitkovať v praxi aj v osobnom živote.

       Vzdelávací program Viac ako peniaze je súčasťou podnikateľského vzdelávania na našej škole v 1. a 2. ročníku. Program je vytvorený neziskovou vzdelávacou organizáciou Junior Achievement Slovensko. 

      • Úspech Martina Ondroviča v SOČ

      • Aj v tomto roku sa žiaci zúčastnili stredoškolskej odbornej činnosti. Žiak 3.A triedy Martin Ondrovič za prácu v odbore 08 - Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia s názvom: "Dula podlhovastá a jej využitie v agroturistike", získal v krajskom kole krásne 2. miesto. Blahoželáme!

       Ing. Jana Novotná

      • Informácia o druhom kole prijímacieho konania


      • Do 19.júna 2020  môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať na Strednú odbornú školu vinársko - ovocinársku v Modre ďalšiu prihlášku.


       Uvádzame počet  voľných miest v jednotlivých odboroch:

       4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka                     počet voľných miest      5

       4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie                    počet voľných miest      3

       4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika                  počet voľných miest      1

       4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo - somelierstvo                  počet voľných miest      5


       Prihlášku je možné podať aj elektronicky.

       Prihlášku potvrdenú základnou školou je potrebné doručiť poštou spolu s potrebnými dokladmi - kópie vysvedčení a diplomov z olympiád a súťaží.  V prípade, že má uchádzač záujem o odbor 4227 M 01 vinárstvo a ovocinárstvo – prevádzka, je to potrebné uviesť v poznámke elektronickej prihlášky.

       Pre výber uchádzačov platia tie isté kritériá ako v prvom kole uverejnené na web stránke školy, v sekcii prijímacie skúšky.

       Po prijatí rozhodnutia zákonný zástupca doručí písomné potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na školu do 30. júna 2020.       V Modre, 11.06.2020


                                                                                                     Ing. Monika Kisová, riaditeľka

      • Záverečný príhovor JA firmy Vinárka

      • Vážení akcionári JA firmy Vinárka,

       Aplikovaná ekonómia na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej patrí medzi zážitkové predmety. Tento predmet vytvára priestor na vlastné skúsenosti so skutočným podnikaním.

       Každý rok sa študenti nesmierne tešia, že si môžu vytvoriť vlastnú firmu, kde sa stretnú s reálnym podnikaním.

       Nebolo to inak ani tento školský rok. V septembri sa študenti odboru podnikanie zaregistrovali do obchodného registra a mohli začať podnikať.

       Medzi naše podnikateľské aktivity patrilo občerstvenie pri príležitosti imatrikulácii, usporiadanie zájazdu do Rakúska na vianočné trhy, zabezpečenie pre maturantov - poháre na stužkovú slávnosť a samozrejme najväčšia akcia Ochutnávka vín mladých vinárov.

       Samotná akcia nám dala poriadne zabrať, ale  s pomocou pedag. i nepedag. pracovníkov sme to zvládli. Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na študentov, ktorí nám veľmi pomohli. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali a snažili sa pomôcť pri takej skvelej akcii.

       Prišla však pandémia a my sme stáli pri otázke ako firmu ukončiť. Museli sme spracovať všetky ekonomické informácie /výkaz ziskov a strát, výkaz príjmov a výdavkov, rozdelenie zisku, dividendy, vypočítať dane a pod/. Úlohy boli nesmierne náročné na spracovanie, ale podarilo sa a JA firma Vinárka úspešne ukončila svoju činnosť výmazom z obchodného registra.

       Akcionárom boli vyplatené dividendy /tým, ktorí nemali možnosť predložiť akcie, budú dividendy vyplatené v mesiaci september/, dane boli poslané do JA Slovensko a na podporu ekonomickej učebne sme previedli  krásnu sumu.

       Čo povedať na záver?

       Program hodnotíme veľmi úspešne, naučili sme sa nové zručnosti, častokrát sme sa museli prekonať a hlavne sme získali dôležité informácie do ďalšieho života. Zároveň sme sa zúčastnili rôznych seminárov a workshopov, ktoré nám poskytli veľmi veľa informácií.

       Na záver chceme podkovať ešte raz všetkým, ktorí nás podporili a hlavne pani Ing. Ide Matuškovičovej, ktorá nám nesmierne pomohla, hlavne  v ekonomickej oblasti, kde má veľké skúsenosti.

       Sme veľmi radi, že sme mohli byť  súčasťou programu JA firmy Vinárka a držíme palce našim nástupcom !       

       JA firma Vinárka