Novinky O škole Učitelia Vzdelávací plán Modranská Vinárka, o. z.
Navigácia
 • Informácia o druhom kole prijímacieho konania


  Do 19.júna 2020  môže uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať na Strednú odbornú školu vinársko - ovocinársku v Modre ďalšiu prihlášku.


  Uvádzame počet  voľných miest v jednotlivých odboroch:

  4227 M 01 vinohradníctvo a ovocinárstvo - prevádzka                     počet voľných miest      5

  4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo - podnikanie                    počet voľných miest      3

  4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo - agroturistika                  počet voľných miest      1

  4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo - somelierstvo                  počet voľných miest      5


  Prihlášku je možné podať aj elektronicky.

  Prihlášku potvrdenú základnou školou je potrebné doručiť poštou spolu s potrebnými dokladmi - kópie vysvedčení a diplomov z olympiád a súťaží.  V prípade, že má uchádzač záujem o odbor 4227 M 01 vinárstvo a ovocinárstvo – prevádzka, je to potrebné uviesť v poznámke elektronickej prihlášky.

  Pre výber uchádzačov platia tie isté kritériá ako v prvom kole uverejnené na web stránke školy, v sekcii prijímacie skúšky.

  Po prijatí rozhodnutia zákonný zástupca doručí písomné potvrdenie o nastúpení/ nenastúpení na školu do 30. júna 2020.  V Modre, 11.06.2020


                                                                                                Ing. Monika Kisová, riaditeľka

 • Záverečný príhovor JA firmy Vinárka

  Vážení akcionári JA firmy Vinárka,

  Aplikovaná ekonómia na Strednej odbornej škole vinársko-ovocinárskej patrí medzi zážitkové predmety. Tento predmet vytvára priestor na vlastné skúsenosti so skutočným podnikaním.

  Každý rok sa študenti nesmierne tešia, že si môžu vytvoriť vlastnú firmu, kde sa stretnú s reálnym podnikaním.

  Nebolo to inak ani tento školský rok. V septembri sa študenti odboru podnikanie zaregistrovali do obchodného registra a mohli začať podnikať.

  Medzi naše podnikateľské aktivity patrilo občerstvenie pri príležitosti imatrikulácii, usporiadanie zájazdu do Rakúska na vianočné trhy, zabezpečenie pre maturantov - poháre na stužkovú slávnosť a samozrejme najväčšia akcia Ochutnávka vín mladých vinárov.

  Samotná akcia nám dala poriadne zabrať, ale  s pomocou pedag. i nepedag. pracovníkov sme to zvládli. Samozrejme nesmieme zabudnúť ani na študentov, ktorí nám veľmi pomohli. Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporovali a snažili sa pomôcť pri takej skvelej akcii.

  Prišla však pandémia a my sme stáli pri otázke ako firmu ukončiť. Museli sme spracovať všetky ekonomické informácie /výkaz ziskov a strát, výkaz príjmov a výdavkov, rozdelenie zisku, dividendy, vypočítať dane a pod/. Úlohy boli nesmierne náročné na spracovanie, ale podarilo sa a JA firma Vinárka úspešne ukončila svoju činnosť výmazom z obchodného registra.

  Akcionárom boli vyplatené dividendy /tým, ktorí nemali možnosť predložiť akcie, budú dividendy vyplatené v mesiaci september/, dane boli poslané do JA Slovensko a na podporu ekonomickej učebne sme previedli  krásnu sumu.

  Čo povedať na záver?

  Program hodnotíme veľmi úspešne, naučili sme sa nové zručnosti, častokrát sme sa museli prekonať a hlavne sme získali dôležité informácie do ďalšieho života. Zároveň sme sa zúčastnili rôznych seminárov a workshopov, ktoré nám poskytli veľmi veľa informácií.

  Na záver chceme podkovať ešte raz všetkým, ktorí nás podporili a hlavne pani Ing. Ide Matuškovičovej, ktorá nám nesmierne pomohla, hlavne  v ekonomickej oblasti, kde má veľké skúsenosti.

  Sme veľmi radi, že sme mohli byť  súčasťou programu JA firmy Vinárka a držíme palce našim nástupcom !       

  JA firma Vinárka

 • Prijímacie skúšky - kritériá pre školský rok 2020/2021
 • Prijímacie skúšky - kritériá pre školský rok 2020/2021
 • Rozlúčka s maturantmi

  Milí maturanti ,

                život nám občas pripraví nečakané prekvapenia a s nimi prichádzajú aj nové výzvy. Takouto bola pre nás aj  výzva na zvládnutie vzdelávania v čase koronakrízy. Nikto z nás pred dvoma mesiacmi netušil, ako si s tým poradíme.

                Pre Vás bolo toto obdobie náročnejšie o to, že končíte strednú školu a spolu s vašimi učiteľmi ste začali s  prípravou na maturity. Ďakujem Vám, že napriek úplne novým podmienkam  ste to nevzdali a spolu so svojimi vyučujúcimi ste sa zodpovedne a trpezlivo formou online vyučovania pripravovali na úspešné ukončenie stredoškolského štúdia i na skúšku dospelosti .

                Milí naši maturanti, ďakujem Vám  za to, že ste vždy preukázali svoju spolupatričnosť k triede, učiteľom, škole i Vinárke, že ste počas celých štyroch rokov úspešne reprezentovali našu školu na rôznych súťažiach i olympiádach.

   

  Ďakujem za úspešnú účasť v súťažiach

  - Mladý someliér v Piešťanoch v marci 2018 Alžbete Babiarovej ( 5. miesto) a Pavlovi Mahríkovi; v apríli 2019 Alžbete Babiarovej (1.miesto),  Bibiáne Dodokovej (5.miesto).
  - Mladý poľnohospodár v Pruskom  Pavlovi Mahríkovi;
  - NAJ AGRO CLAPEC Jozefovi Czakoovi (1.miesto) aj   za1. miesto v NAJ AGRO NÁPAD, Lucii Boďovej (3. miesto) a účasť Júlii Uhlárovej;
  - v Luxembursku za 14-ty ročník Europea Wine Championship Samuelovi Skovajsovi;
  - v Paríži vo februári 2020 Alžbete Babiarovej a Bibiáne Dodokovej;
  - Medzinárodná súťaž v reze viniča Valtice  Júlii Uhlárovej, Pavlovi Mahríkovi a Skovajsovi Samuelovi;
  - v  reze viniča o "Zlaté nožnice" Pavlovi Mahríkovi a Adriánovi Cíferskému.

  Vďaka patrí

  -  za riešenie projektu 100 rokov modernej štátnosti v decembri 2018 Samuelovi Budinskému (1. miesto) a Alžbete Babiarovej ( 3. miesto);
  - za pomoc pri organizácii Ochutnávky vín mladých vinárov  Barbore Kovačovskej, Samuelovi Skovajsovi a Lucii Šupinovej;

  - za získanie certifikátu vo vzdelávacom programe Online ekonómia Samuelovi Skovajsovi, Bibiáne Dodokovej, Júlii Uhlárovej a Karin Budinskej;
  - všetkým, ktorí  sa zúčastňovali na odborných degustáciách v Modre a okolí;
  - Vám, ktorí ste sa usilovali o výborný prospech počas celého štúdia: JúliaUhlárová, Bibiána Dodoková, Karin Budinská, Samuel Budinský a Samuel Skovajsa.

   

  Milí maturanti!

                Aj keď nemáte možnosť počuť tóny posledného školského zvonenia, zatvárate za sebou  dvere  stredoškolského štúdia a vydávate sa na novú cestu. V mene všetkých učiteľov vyjadrujem presvedčenie,  že na našu školu nezabudnete a budete sa k nej vracať nielen v spomienkach.

                Všetkým Vám prajem veľa zdravia, veľa úspechov v pracovnom a osobnom živote  a veľa šťastia pri napĺňaní Vašich snov i túžob.

   

                                                                                                                   Ing. Monika Kisová, riaditeľka

 • Výsadba demonštračného vinohradu

  Čas, ktorý nám vymedzila koronakríza, priniesol ticho, ale aj priestor na hľadanie nových možností a riešení.

                  V  areáli školy, hneď vedľa hlavnej budovy, postupne odumierali staré tuje. A tak  bolo potrebné zrealizovať ich likvidáciu, vrátane vykopania koreňovej sústavy. No a aby nezostalo len pri likvidácii, hľadalo sa riešenie a Ing. Rastislav Schön a jeho pracovný tím sa rozhodol pre výsadbu demonštračného vinohradu.
  Po odstránení koreňov sa musela pôda prekypriť a urovnať, aby mohla začať samotná výsadba. Viničové sadenice sa vkladali  do ručne vykopaných a dôkladne zavlažených jám vo vzdialenosti 1 m od seba a nakoniec sa zahrnuli kopčekom pôdy.

                  Vysadilo sa 12 kusov sadeníc interšpecifických stolových odrôd viniča - Lilla, Angela a Isabela,  ktoré sponzorsky dodala firma OSLAVAN SLOVAKIA, s.r.o., Bánovce nad Bebravou.

  Aj táto skutočnosť je dôkazom toho, že v každom čase a za každých okolností životu pomáhajú práve zmysluplné aktivity človeka.

  Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy

 • Ako sa nám darí v čase koronakrízy...

  Vážení rodičia, milí priatelia školy,

  prihováram sa Vám v tomto čase, aby som Vám sprostredkovala informácie, ako sa nám darí realizovať vyučovanie počas dištančného vzdelávania.

              Uvedomila som si, akou výhodou pre našich žiakov a učiteľov je, že už majú skúsenosť s online vyučovaním. Dlhodobo využívame systém EduPage na zadávanie úloh a spätnú väzbu - aj online testovanie.  
              A tak sme hľadali najmä možnosti na expozíciu nového učiva, keďže osobný kontakt učiteľa a študenta je v tomto čase obmedzený. Študenti dostávali online informácie o  učebnicových a iných zdrojoch na samoštúdium a využíval sa aj výklad písomnou formou. Učitelia volili metódu rozličných foriem otázok a odpovedí na pochopenie riešeného problému, zvukových nahrávok s výkladom učiva, či zabezpečenie komunikácie cez videokonferencie.
             
              Aby sa radosť z učenia a práce nestratila, využívali aj zábavné formy ako kvízy, súťaže a hádanky, do ktorých neraz zapojili aj  rodinných príslušníkov. Zaujal aj projekt „Hľadá sa majiteľ knižnice“ učiteľky slovenského jazyka a literatúry. Študenti nafotili svoje knižnice a vybrali najobľúbenejšie dielo, ku ktorému napísali recenziu. Vybrané príspevky študentov boli uverejnené na  facebooku a úlohou študentov, učiteľov aj rodičov bolo uhádnuť, komu knižnica patrí. Z tvorivej dielne kolegyne v rámci predmetu dejiny vinohradníctva vznikol kvíz „Hľadá sa osobnosť Modry“. Študenti mali na základe fotografie významnej modranskej osobnosti zistiť, o koho ide, ako  prispela k vinárskej tradícii Modry, či nášho regiónu.
              A keďže neoddeliteľnou súčasťou výučby na našej škole je odborná prax , v čase pandémie sa o školský vinohrad, školskú pivnicu a ovocný sad namiesto žiakov postarali pracovníci školy.

  A ako prebiehala výučba ekonomických predmetov?

              Nové učivo učitelia sprostredkovávali formou prezentácií, usmernení k práci s učebnicou a odporúčaní internetových zdrojov, zvukovými nahrávkami s výkladom vyučujúceho. Pri opakovaní a utvrdzovaní učiva (najmä pre maturantov) využívali online vyučovanie cez aplikáciu Zoom.
              Učitelia sa venovali aktuálnym prognózam ekonomiky SR, ktoré vydáva NBS, spájali teóriu o ekonomických hospodárskych cykloch, ekonomickom raste, zamestnanosti a inflácii s aktuálnou ekonomickou situáciou tým, že žiakom boli zasielané odporúčané internetové zdroje.
  Využívali aj YouTube videá s náučnými témami zameranými na mladých ľudí.
              Pre žiakov, ktorí mali záujem naučiť sa viac a pochopiť aktuálnu situáciu v kontexte naučenej teórie, ponúkli možnosť zúčastniť sa  webinára „Ako koronakríza zmení našu ekonomiku“, ktorý organizovala spoločnosť JA Slovensko a diskutovali v nej odborníci z NBS a Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO. V rámci tohto webinára sa žiaci veľmi zrozumiteľným spôsobom mohli oboznámiť s predpokladanými trendmi ekonomického vývoja SR a tiež pochopiť jeho súvislosti.

              Aj keď sú to v čase pandémie úžasné alternatívne možnosti, zhodujeme sa  v tom, že osobný kontakt učiteľa a žiaka, či aktívna práca a spolupráca žiakov  nie je plnohodnotne nahraditeľná dištančnou formou. Všetkým zúčastneným na vyučovacom procese - žiakom i učiteľom - chýba okamžitá spätná väzba. Najciteľnejšie sa to prejavuje v odborných vinohradníckych a ovocinárskych predmetoch, kde je praktická ukážka nevyhnutnou súčasťou štúdia, aj keď sú nahrádzané dostupnými videoukážkami.

               Ďakujem našim  technikom, učiteľom a žiakom, ktorí sa podieľali  na zabezpečení optimálnej kvality a priebehu vyučovania. Všetkým pracovníkom školy, ktorí zabezpečovali jej chod v nezvyčajných podmienkach pandémie a želám všetkým veľa zdravia, aby sme tento školský rok ukončili úspešne.

  A zároveň sa teším sa osobné stretnutie u nás v škole!

   

  Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy
   

   

 • Školská vinotéka
  14. 5. 2020

  Aktualizovali sme modul Školská vinotéka

 • Kritériá pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021

  Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska,

   Kostolná 162/3, 900 01  Modra

             

  telefón: 033/6472579

  e-mail: info@svosmo.sk

  web: www.svosmo.sk                                                                                Kód školy: 615501

   

  Kritériá

  pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka

  v školskom roku 2020/2021

   

              Riaditeľka školy určuje kritériá pre prijímanie na vzdelávanie do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v zmysle Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161k č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) takto:

    

            1. Zohľadnenie študijných výsledkov

            Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie za 8. ročník a polročnej klasifikácie za 9. ročník základnej školy nasledovne:

   

  1.1 Povinné predmety:

            Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5.(4-x).(4-x), kde x je známka .

  • Slovenský jazyk a literatúra
  • Matematika

  1.2  Profilové predmety :

  • Biológia
  • Chémia
  • Geografia

              Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3.(4-x).(4-x), kde x je známka .

  1.3 Doplnkové predmety:

  • Technika
  • Dejepis
  • Občianska náuka

              Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2.(4-x).(4-x), kde x je známka .

   

            2. Prospech

           Ak žiak dosiahol v posledných troch školských rokoch vzdelávania stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenie sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

   

            3. Ďalšie kritériá

            Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu (0;100) bodov.

  3.1 Predmetová olympiáda

  Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8.ročníku alebo 9.ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ), DEJ, MAT, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

  3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

  Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy.

  Započítavanie úspešnosti v predmetových olympiádach a súťažiach:
  - celoštátne kolo:        1. –5. miesto    10 bodov
  - úspešnosť v celoštátnom kole               8 bodov
  - krajské kolo:              1. –5. miesto      7 bodov
  - úspešnosť v krajskom kole                    5 bodov
  - okresné kolo:            1. –5. miesto      4 body
  - úspešnosť v okresnom kole                   3 body

   

            4. V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

  a/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,

  b/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

   

  Vstupné údaje: vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka.

   

  Kritériá pre prijímanie žiakov do 1. ročníka SOŠVO v Modre pre školský rok 2020/2021 boli prerokované na pedagogickej rade 4. mája 2020.

   

  Modra, 5. mája 2020                                                              Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy

 • Úspešní absolventi vzdelávacieho programu JA Slovensko ONLINE EKONÓMIA

                                                                     

  Naša škola je do vzdelávacieho programu ONLINE EKONÓMIA zapojená už od jeho začiatkov.

  Program ponúka školám online učebnicu ekonomie /vzdelávací portál/, kde majú žiaci možnosť naučiť sa viac z oblasti ekonomiky, marketingu, manazmentu, ale aj o podnikaní.

  Žiaci majú na začiatku  vstupný test, následne pracujú na jednotlivých kapitolách a snahou každého je úspešne absolvovať výstupný  centrálny test.

  Tu žiak musí získať až 75-percentnú úspešnosť, čo je  velmi náročne.

   

  S radosťou oznamujem, že žiaci štvrtého ročníka:

   

  Samuel Skovajsa

  Bibiána Dodoková

  Júlia Uhlárová

  Karin Budinská

   

  splnili požadované náročné kritéria a získali certifikát za úspešné absolvovanie tohto programu.

  Gratulujeme!   

   

  Ing. I. Matuškovičová, učiteľka vyškolená organizáciou Junior Achievement Slovensko pre vzd. program ONLINE EKONÓMIA

  V Modre, 4.5.2020     

 • Dôležité informácie - termíny a organizácia internej časti maturitnej skúšky

  V priloženom dokumente sú uvedené termíny a organizácia internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020.

  Terminy_a_organizacia_internej_casti_maturitnej_skusky_v_case_mimoriadnej_situacie_v_skolskom_r.docx

 • Informácia pre žiakov a zákonných zástupcov o prijímacom konaní

  V školskom roku 2020/2021 otvoríme 2 triedy prvého ročníka, do ktorých je možné prijať spolu 43 žiakov v jednotlivých študijných odboroch nasledovne:

  4227 M  01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – vinárska prevádzka - 9 žiakov

  4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo –  podnikanie - 9 žiakov

  4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika - 5 žiakov

  4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo - 20 žiakov

   

  Oznamujeme Vám, že kritériá na prijatie žiakov na SVOŠMO budú zverejnené následne po publikovaní usmernenia MŠ o prijímacom konaní na stredné školy.

   

  V Modre, 24.4.2020

  Ing. Monika Kisová, riaditeľka

 • Dôležitá správa pre rodičov a študentov!

  Prosíme, venujte náležitú pozornosť nasledovnému oznamu.

  Vážení rodičia, milí študenti.

  V nadväznosti na ďalšie prijaté opatrenia Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020, uvádzame:

  Ide o prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach.

  V prvom rade je nutné zdôrazniť, že v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, respektíve samoštúdia detí a žiakov inou formou, ako prezenčnou.

  Zároveň je dôležité zdôrazniť, že obdobie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

  1. Dovoľujem si Vás informovať a požiadať, aby ste ako zákonní zástupcovia žiaka, zabezpečili vzdelávanie Vášho dieťaťa (aj plnoletého), odkontrolovali plnenie jeho úloh.

  2. Vzdelávanie sa kontroluje spätnou väzbou = komunikáciou s vyučujúcim (zaslaním vypracovanej úlohy, vypracovaním online testu a podobne).

  3. Táto evidencia sa zaznamenáva do IŽK (internetovej žiackej knižky) ako známka, poznámka o absolvovaní/ neabsolvovaní vzdelávania.

  4. V prípade evidencie, že Vaše dieťa nevykazuje vzdelávaciu činnosť, budeme postupovať podľa Nariadení odborov školstva jednotlivých vyšších inštitúcií.

  V Modre 20.3.2020

  Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy

 • Informácia pre uchádzačov o štúdium

  Vážení rodičia, milí deviataci,

  prijímacie pohovory na štúdium na našej škole sú zo slovenského jazyka a z biológie.

  Okruhy tém z biológie zverejňujeme v priloženom súbore.

  Plánujeme pre vás aj predprijímačkový seminár z biológie, vďaka ktorému sa môžete na pohovory lepšie pripraviť. Termín jeho konania zverejníme.


  Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy


  okruhy_biologia.pdf

 • Informácia pre žiakov - učebné zdroje počas samoštúdia

  Milí žiaci, keďže zatvorenie škôl bolo neplánované, mnohí máte učebnice a iné pomôcky na internáte, prípadne v škole v skrinkách.

  Možno sa vám nedarí získať vhodné učebné zdroje k úlohám, ktoré máte vypracovať. Prosíme, ak ste v takej situácii, dajte vedieť učiteľovi a požiadajte ho, aby Vám učebné zdroje sprostredkoval – napr. zaslal prezentáciu, prefotené texty z učebníc, prípadne presne zadať vhodné internetové zdroje, z ktorých môžete pri riešení danej úlohy vychádzať.

 • Prerušenie vyučovania od 16.3. - 27.3.2020

  Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa z dôvodu šírenia respiračného ochorenia prerušuje vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

  Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31.3.2020 do 3.4.2020.

 • DÔLEŽITÉ!

  Vážení rodičia,

  V prípade, že sa u žiaka objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, informujte nás prosím na info@svosmo.skzároveň túto informáciu telefonicky oznámte triednemu učiteľovi.

  Ďakujeme za spoluprácu

  Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy

   

 • Informácia pre všetkých študentov k samoštúdiu

  Na základe záverov porady pedagogického zboru zo dňa 9.3.2020 sú študijné materiály, úlohy a zadania zvereňované študentom cez systém edupage v časti https://svosmo.edupage.org/exam/ 

  Žiaci sú povinní vzdelávať sa dočasne formou e-learningu.

  Popis úlohy sa Vám zobrazuje aj bez prihlásenia. Avšak materiály si môžete stiahnuť len v prípade, že sa do systému edupage prihlásite. Preto sú žiaci, ktorí nepoužívajú mobilnú aplikáciu, povinní minimálne 1 x denne sa do systému prihlásiť a skontrolovať si podklady.

  Toto usmernenie je vydané počas zatvorenia školy v súvislosti s epidemiologickou situáciou a platí do odvolania.

  Vaši pedagógovia

 • Informácia pre študentov

  V záujme poskytovania úplných a presných informácií nás  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. požiadala o zverejnenie informácie na webovej stránke našej školy.

  Verím, že aktualizované informácie budú pre Vás užitočné

  Ing.Monika Kisová, riaditeľka                                                                                                                       

  Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

   

  Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.

  Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite.

  Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom eshopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS.

   

  Bližšie informácie o podmienkach registrácie a bezplatnej prepravy získate TU.

   

  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

  Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

   

  Kontaktné centrum 18188 (pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

  info@slovakrail.sk |  www.zssk.sk |  www.facebook.com/ZSSK.sk

   

 • Usmernenie pre zamestnancov SOŠVO Modra

  Informácia pre všetkých zamestnancov SOŠVO MODRA:

  Zajtra - v pondelok 9.3.2020 bude o 8,00 h porada pre všetkých zamestnancov školy (pedagogických a nepedagogických) v jedálni školy.

   

  Počas týchto dní je nevyhnutné dôsledne vydezinfikovať všetky

  priestory školských budov, aby sa tým eliminovalo šírenie nákazy.
   

  Samozrejme, ostávajú v platnosti aj všetky predchádzajúce opatrenia a
  odporúčania.

  V Modre, 8.3.2020 o 18:40h

  Ing. Monika Kisová, riadteľka školy

   

strana: