• Novinky

      • Informácia pre žiakov a zákonných zástupcov o prijímacom konaní

      • V školskom roku 2020/2021 otvoríme 2 triedy prvého ročníka, do ktorých je možné prijať spolu 43 žiakov v jednotlivých študijných odboroch nasledovne:

       4227 M  01 vinohradníctvo a ovocinárstvo – vinárska prevádzka - 9 žiakov

       4227 M 02 vinohradníctvo a ovocinárstvo –  podnikanie - 9 žiakov

       4227 M 03 vinohradníctvo a ovocinárstvo – agroturistika - 5 žiakov

       4227 M 05 vinohradníctvo a ovocinárstvo – someliérstvo - 20 žiakov

        

       Oznamujeme Vám, že kritériá na prijatie žiakov na SVOŠMO budú zverejnené následne po publikovaní usmernenia MŠ o prijímacom konaní na stredné školy.

        

       V Modre, 24.4.2020

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka

      • Dôležitá správa pre rodičov a študentov!

      • Prosíme, venujte náležitú pozornosť nasledovnému oznamu.

       Vážení rodičia, milí študenti.

       V nadväznosti na ďalšie prijaté opatrenia Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020, uvádzame:

       Ide o prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach.

       V prvom rade je nutné zdôrazniť, že v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, respektíve samoštúdia detí a žiakov inou formou, ako prezenčnou.

       Zároveň je dôležité zdôrazniť, že obdobie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

       1. Dovoľujem si Vás informovať a požiadať, aby ste ako zákonní zástupcovia žiaka, zabezpečili vzdelávanie Vášho dieťaťa (aj plnoletého), odkontrolovali plnenie jeho úloh.

       2. Vzdelávanie sa kontroluje spätnou väzbou = komunikáciou s vyučujúcim (zaslaním vypracovanej úlohy, vypracovaním online testu a podobne).

       3. Táto evidencia sa zaznamenáva do IŽK (internetovej žiackej knižky) ako známka, poznámka o absolvovaní/ neabsolvovaní vzdelávania.

       4. V prípade evidencie, že Vaše dieťa nevykazuje vzdelávaciu činnosť, budeme postupovať podľa Nariadení odborov školstva jednotlivých vyšších inštitúcií.

       V Modre 20.3.2020

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy

      • Informácia pre uchádzačov o štúdium


      • Vážení rodičia, milí deviataci,

       prijímacie pohovory na štúdium na našej škole sú zo slovenského jazyka a z biológie.

       Okruhy tém z biológie zverejňujeme v priloženom súbore.

       Plánujeme pre vás aj predprijímačkový seminár z biológie, vďaka ktorému sa môžete na pohovory lepšie pripraviť. Termín jeho konania zverejníme.


       Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy


       okruhy_biologia.pdf

      • Informácia pre žiakov - učebné zdroje počas samoštúdia

      • Milí žiaci, keďže zatvorenie škôl bolo neplánované, mnohí máte učebnice a iné pomôcky na internáte, prípadne v škole v skrinkách.

       Možno sa vám nedarí získať vhodné učebné zdroje k úlohám, ktoré máte vypracovať. Prosíme, ak ste v takej situácii, dajte vedieť učiteľovi a požiadajte ho, aby Vám učebné zdroje sprostredkoval – napr. zaslal prezentáciu, prefotené texty z učebníc, prípadne presne zadať vhodné internetové zdroje, z ktorých môžete pri riešení danej úlohy vychádzať.

      • Prerušenie vyučovania od 16.3. - 27.3.2020

      • Na základe usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu sa z dôvodu šírenia respiračného ochorenia prerušuje vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

       Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31.3.2020 do 3.4.2020.

      • DÔLEŽITÉ!

      • Vážení rodičia,

       V prípade, že sa u žiaka objaví podozrenie na nákazu novým koronavírusom, prípadne sa toto podozrenie potvrdí, informujte nás prosím na info@svosmo.skzároveň túto informáciu telefonicky oznámte triednemu učiteľovi.

       Ďakujeme za spoluprácu

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka školy

        

      • Informácia pre študentov

      • V záujme poskytovania úplných a presných informácií nás  Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. požiadala o zverejnenie informácie na webovej stránke našej školy.

       Verím, že aktualizované informácie budú pre Vás užitočné

       Ing.Monika Kisová, riaditeľka                                                                                                                       

       Ako sa bezplatne zaregistrovať a cestovať na bezplatnú prepravu

        

       Pre využívanie bezplatnej prepravy žiakov a študentov vo vlakoch Železničnej spoločnosti Slovensko, je potrebná jednorazová registrácia ISIC preukazu študenta (bezkontaktnej čipovej karty) v systéme ZSSK.

       Registráciu je možné okrem osobnej návštevy pokladnice s KVC na železničnej stanici, vykonať jednoducho aj online z pohodlia domova, na stránke Zákazníckeho konta ZSSK. Po úspešnom vytvorení registrácie s nárokom na bezplatnú prepravu a uvedením čísla ISIC preukazu, je možné služby bezplatnej prepravy začať využívať okamžite.

       Študentom odporúčame vyzdvihovať si lístky na bezplatnú prepravu s dostatočným predstihom komfortne online – a to prostredníctvom eshopu ZSSK alebo mobilnej aplikácie Ideme vlakom, ktorá je dostupná pre platformu Android aj iOS.

        

       Bližšie informácie o podmienkach registrácie a bezplatnej prepravy získate TU.

        

       Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.

       Rožňavská 1 | 832 72 Bratislava 3 | Slovenská republika

        

       Kontaktné centrum 18188 (pri volaniach zo zahraničia +421244858188)

       info@slovakrail.sk |  www.zssk.sk |  www.facebook.com/ZSSK.sk

        

      • Usmernenie pre zamestnancov SOŠVO Modra

      • Informácia pre všetkých zamestnancov SOŠVO MODRA:

       Zajtra - v pondelok 9.3.2020 bude o 8,00 h porada pre všetkých zamestnancov školy (pedagogických a nepedagogických) v jedálni školy.

        

       Počas týchto dní je nevyhnutné dôsledne vydezinfikovať všetky

       priestory školských budov, aby sa tým eliminovalo šírenie nákazy.
        

       Samozrejme, ostávajú v platnosti aj všetky predchádzajúce opatrenia a
       odporúčania.

       V Modre, 8.3.2020 o 18:40h

       Ing. Monika Kisová, riadteľka školy

        

      • Informácia pre všetkých študentov k samoštúdiu

      • Na základe záverov porady pedagogického zboru zo dňa 9.3.2020 sú študijné materiály, úlohy a zadania zvereňované študentom cez systém edupage v časti https://svosmo.edupage.org/exam/ 

       Žiaci sú povinní vzdelávať sa dočasne formou e-learningu.

       Popis úlohy sa Vám zobrazuje aj bez prihlásenia. Avšak materiály si môžete stiahnuť len v prípade, že sa do systému edupage prihlásite. Preto sú žiaci, ktorí nepoužívajú mobilnú aplikáciu, povinní minimálne 1 x denne sa do systému prihlásiť a skontrolovať si podklady.

       Toto usmernenie je vydané počas zatvorenia školy v súvislosti s epidemiologickou situáciou a platí do odvolania.

       Vaši pedagógovia

      • Mimoriadne usmernenie k epidemiologickej situácii

      • Publikované 8.3.2020 o 18:30h

        

       Na základe záverov dnešného rokovania krízového štábu BSK  (8.3.2020, nedeľa) v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou si Vám dovoľujeme zaslať nasledovné usmernenie:

       Vzhľadom na to, že sa na viacerých školách vyskytli podozrenia, že niektorí zo žiakov mohli prísť do kontaktu s osobami, ktoré boli pozitívne testované a bola u nich potvrdená nákaza novým koronavírusom,Bratislavský samosprávny kraj

       prerušuje vyučovanie od pondelka 9. 3. 2020 do piatku 13. 3. 2020.

       Prerušenie sa týka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

       Informácie pre rodičov, ako postupovať pri dávke ošetrovné v prípade podozrenia na koronavírus nájdete na stránke Sociálnej poisťovne a na našej stránke https://bratislavskykraj.sk/zamestnanie/ .

       Odporúčame, ak je to možné, realizovať vyučovanie e-learningovou formou.

       Samozrejme, ostávajú v platnosti aj všetky predchádzajúce opatrenia a odporúčania.

       O ďalšom vývoji Vás budeme, samozrejme, priebežne informovať a v prípade akýchkoľvek otázok a informácií sme nepretržite k dispozícii.

       Cieľom tohto usmernenia nie je vyvolávať paniku a znepokojenie, naopak, máme záujem na tom, aby sa predišlo šíreniu nákazy a aby sme ochránili nielen žiakov, ale aj zamestnancov našich škôl a školských zariadení.

        

       Mgr. Jana Zápalová, riaditeľka odboru školstva BSK

       Ing. Monika Kisová, riaditeľka SOŠVO Modra

      • Prosba o podporu

      • 2% resp. 3% príspevok z podielu zaplatenej dane pre Modranská Vinárka, o.z.

       Vážení rodičia a priaznivci školy,

       občianske združenie Modranská Vinárka, o. z. bolo založené s poslaním podporovať aktivity školy, jej žiakov a pedagógov Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej v Modre.

       V prípade, že nás chcete podporiť príspevkom z podielu zaplatenej dane, stiahnite si priložené tlačivo na tzv. "2% z dane z príjmov". 

       Budeme vám veľmi vďační, ak sa rozhodnete venovať tieto 2% práve nám, aj vďaka tejto podpore môžeme napĺňať naše poslanie.

       Modranská Vinárka, o.z.

       2___modranska_vinarka.PDF

      • Dôležité upozornenie

      • k  aktuálnej epidemiologickej situácii

       V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou týkajúcou sa nového koronavírusu 2019-nCoV považujeme za dôležité upozorniť Vás, aby ste tejto téme venovali dostatočnú pozornosť,  aby ste dôsledne dbali na dodržiavanie všetkých odporúčaní hlavného hygienika SR a sledovali všetky dostupné informácie o vývoji epidemiologickej situácie na ich webovej stránke (www.ruvzba.sk ).

       Upozorňujeme, že v prípade výskytu chrípkového ochorenia musia chorí ostať v domácom prostredí, aby sa zabránilo šíreniu chrípky a aby sa vylúčili aj všetky možné riziká.

       Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

       • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

       • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami

       • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

       • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

       • ak ste chorý, liečte sa doma

       • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

       • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

       • v prípade klinických príznakov po návrate je potrebné vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze

        

       Ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV (zodpovedne posúdi klinické a epidemiologické kritériá s dôrazom na cestovateľskú anamnézu), pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší postup liečby.

        

       Odborní pracovníci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava zriadili k otázkam verejnosti týkajúcim sa nového koronavírusu Call centrum s nepretržitou prevádzkou, odborníkov je možné kontaktovať mailom na  novykoronavirus@uvzsr.sk, ako aj na telefónnych číslach 0917 222 682 a 0918 659 580.

        

      • Úspech študentského videa v súťaži Podpor svoj odbor

      • V tom školskom roku sa naši študenti zapojili do 1. ročníka súťaže Podpor svoj odbor. Vyrobili a zaslali vlastné video, ktoré propaguje študijné odbory našej školy. Autorom a scenáristom videa bol Martin Škápik z 3.B a účinkujú v ňom okrem Martina aj Juraj Krchňavý, Dominika Zacharová, Andrej Štrbík, Matej Zápražný, Klára Hrehorová a Kristína Oravcová. Pri príprave videa študentov viedla a podporovala Ing. Nemčeková.

       Dňa 25. februára 2020 sa v hoteli Radisson Blu Carlton v Bratislave vyhlasovali výsledky súťaže a odovzdávali sa ocenenia študentským videám. Víťazom v kategórii Vinohradníctvo a someliérstvo sa stal Martin Škápik a získal cenu od Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska, ktorú mu odovzdala pani Ing. K. Ďurčanská, PhD.

       Na oceňovaní sa zúčastnil aj ďalší náš študent - Juraj Krchňavý. Juraj bol tvárou kampane, ktorá súťaž sprevádzala.

       Ďakujeme za reprezentáciu a gratulujeme! Pochvala patrí všetkým študentom, ktorí vo videu účinkovali.

      • 8. ročník súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec

      • Opäť postupujeme do finále!


       Aj tento rok sme sa zúčastnili súťaže NAJ agro dievča, NAJ agro chlapec v Nitre, na ktorú sme nominovali žiakov 2. ročnika.

       Súťaž organizuje vydavateľstvo Slovenský chov ako súčasť projektu Mladí v Agrobiznise. Podujatia sa zúčastnilo 14 stredných škôl z celého Slovenska.

       Študenti prezentovali seba i svoje školy, ktoré boli všetky zamerané na poľnohospodárstvo. Zamerania stredných škôl boli rôzne, ale väčšinou sa týkali veterinárstva, kynológie, chovu hospodárskych zvierat a koní, chovu malej úžitkovej zveri a pestovania kultúrnych rastlín.

       V súťaži nás tento ročník reprezentovali študenti Juraj Krchňavý, Katarína Martinkovičová a Klára Hrehorová.

       Nemali to vôbec ľahké, konkurencia bola veľmi dobre pripravená. Aj tento rok viedol súťaž p. Huba, ktorý veľmi umne kládol otázky. Žiaci potvrdili naše predpoklady a všetci traja postúpili do finále súťaže. 

       Týmto im ešte raz gratulujeme a sme právom na nich hrdí!

       Tešíme sa na finále!

       Ing. V. Doktorík

      • Voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri SOŠVO Modra

      • Vzhľadom na to, že dňa 16. 3. 2020 končí funkčné obdobie Rady školy a na základe poverenia Bratislavského samosprávneho kraja, sa dňa 13. februára 2020 na našej škole uskutočnili voľby zástupcov rodičov do Rady školy.

       Rodičia zvolili za svojich zástupcov pani Mgr. Silviu Skovajsovú, pána Martina Hrehora a pani Martinu Jankovičovú.

       Všetci traja budú delegovaní do novokoncipovanej Rady školy pri SOŠVO.

       Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí sa volieb zúčastnili a Rada školy sa teší na spoluprácu so zvolenými zástupcami rodičov.

       V Modre, 13.2.2020

       Mgr. Jozef Matejovič, predseda Rady školy

      • Ochutnávka vín mladých vinárov

      • Už po 12. krát sa na našej škole konala jedna z najkrajších akcií. Študenti, ktorí študujú odbor podnikanie, pracovali na tejto akcii niekoľko týždňov.

       V rámci predmetu aplikované ekonómia vytvorili reálnu firmu pod názvom Vinárka, ktorú zastrešuje JA Slovensko. Na svojom ustanovujúcom valnom zhromaždení oboznámili akcionárov predbežnými kalkuláciami ohľade tejto veľkej akcie. Veľké úsilie vynaložili pri práci ktoré sa týkali zabezpečenia vzoriek vín. Samozrejme pri organizovaní im pomáhali aj pedagogický zbor, aj nepedagogickí zamestnanci ale i študenti z odboru someliérstvo.

       Tejto akcii sa zúčastnilo približne 400 milovníkov dobrého vína, ktorí mali možnosť prechutnať až 533 vzoriek vín. Ochutnávka sa niesla ako každý rok v príjemnej a veselej atmosfére.

       Ďakujeme, že ste nás navštívili a tešíme sa na 13. ročník tejto nádhernej akcii, ktorá spája nielen absolventov našej školy, podporovateľov školy, ale i všetkých milovníkov dobrých vín.

      • Výsledky hlasovania Ochutnávky vín mladých vinárov

      • V školskom roku 2019/2020 ste mali možnosť ochutnať a ohodnotiť víno, ktoré po prvýkrát v živote vyrábali naši študenti.

       Ceníme si, že o tieto vína bol veľký záujem a tak ste podporili a ocenili snahu týchto mladých vinárov. Okrem výroby mali možnosť sa prezentovať a vytvoriť si v rámci marketingu aj svoju vlastnú etiketu.

           

       Výsledky z hlasovania o moje prvé víno

       1. Bruziková Michaela
       2. Javorová Dorota
       3. Štrbík Andrej

        

       Výsledky z hlasovania o najlepšiu etiketu

       1.  Bruziková Michaela
       2.  Škápik Martin
       3.  Štrbík Andrej

        

       Hlasovanie o najlepšie víno, ktoré poskytli naši vinári

        

       Biele víno - Veltlínske zelené, Víno Skovajsa, vzorka č. 88

       Ružové víno - Cabernet Sauvignon - rosé, Vinárstvo Dubovský & Grančič, vzorka č. 325

       Červené víno - Alibernet, Myslík Winery, vzorka č. 350

        

       Sme presvedčení, že medzi 533 vzorkami ktoré nám poskytli vinári nielen zo Slovenska ale aj z Moravy, ste si našli to, ktoré Vás najviac oslovilo.

       Touto cestou veľmi pekne ďakujeme všetkým vinárom a priaznivcom našej školy, za veľkú podporu, nielen pri poskytovaní vzoriek ale aj za to, že nás poctili svojou návštevou  a tak vytvorili neskutočne príjemnú atmosféru na našej Vinárke.

       Ďakujeme!!!

        

       Všetky vzorky sú k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze:

       https://drive.google.com/file/d/11YH7-eKeFHCcMmQKmHSDeUyX_ozKfXE6/view?usp=sharing

      • Workshop pre somelierov juniorov pod záštitou ASSR

      • V dňoch 10.2. - 11.2.2020 sa v Slovenskom Grobe konal pod záštitou Asociácie somelierov Slovenskej republiky Workshop pre somelierov juniorov. Workshop bol určený pre pedagógov, žiakov a odbornú verejnosť z celého Slovenska. Z našej školy sa ho zúčastnila druháčka D. Gálisová v sprievode pani Ing. A. Dudovej. Obsahom workshopu bola odborná degustácia nemeckých, francúzskych, talianskych vín, veľa podnetných informácií, návšteva vinárstva Janoušek a Šimák Zámok v Pezinku. Sme veľmi vďační, že sa môžeme zúčastňovať takýchto podujatí, a tak umožniť študentom získavať skúsenosti a nové poznatky z praxe.